GÖRÜÞLER

Akdeniz Haber - - Gündem -

"9. Sütun" adlý kitabýmýzda yer almýþtý aþaðýdaki yazýmýz... Günümüze öyle yakýþýyor ki! **** 1990'ýn mart ayý... Avrupalý milletvekilleri Antalya'da toplanýyor... Daha ilk günlerde Türk gazetelerini didik didik inceliyorlar. Manþetler: "Güneydoðu'dan insan manzaralarý..." Avrupalý milletvekilleri, Güneydoðu olaylarýna rahatlýkla bakýyorlar.. Önerileri açýk: "Terörle mücadele ederken, insan haklarýna uygun hareket etmek gerek..." Bu sözler cumhurbaþkaný uçaðý ile aðýrlanan Avrupa Topluluðu Komiseri "Abel Matutes"in... Sinyor Matutes'in AT konusundaki Türkiye ile ilgili görüþleri þöyleydi: "Býrakýn demokrasi standardýný falan, sizin endüstri hedefleriniz bile bize uymuyor. Biz çelik endüstrisini tasfiye ederken siz son yýllarda çelik üretimini arttýrdýnýz. Bu birbirimizi yýpratmak olacak. Hem AT için, hem sizin için belirsiz bir macera..." Bir de tarih veriyor AT için: "Belki ikibinli yýllarda..." **** Ayný günlerde Güneydoðu'daki olaylarý sergileyen fotoðraflarda çoluk-çocuk iþaret ve orta parmaðýný ayýrarak gösteri yapýyordu... "Churchill"in zafer iþareti

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.