Öðretmenler çocuklarý en iyi þekilde yetiþtiriyor

Akdeniz Haber - - Gündem -

24 Kasým Öðretmenler Günü dolayýsýyla Hatice Sezer Anadolu Öðretmen Lisesi Okul Aile Birliði tarafýndan öðretmelere yemek verildi. Hamlet'te düzenlenen yemeðe Evrenseki Belediye Baþkaný Recep Barut'ta katýldý. Okul Müdür Hasan Duman yaptýðý konuþmada, 24 Kasým'ýn öðretmenler için anlamýnýn büyük olduðunu kaydederek, öðretmenler gününü kutladý. Evrenseki Belediye Baþkaný Recep Barut'ta yaptýðý konuþmada, öðretmenlerin herkesin hayatýnda etki býraktýðýný kaydederek; "Bir insanýn anne ve babasýndan sonra en fazla saygý duymasý gereken kiþi öðretmenidir. Sizler çocuklarýmýzý en iyi þekilde yetiþtirmek için çabalýyor ve onlarý çaðýn gerektirdiði bilgilerle donatýyorsunuz" dedi. Baþkan Barut, tüm öðretmenlerin öðretmenler gününü kutladý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.