Manavgat ilk adýmý attý

Akdeniz Haber - - Gündem -

Merhaba Dünya sloganý MATSO'nun organizasyonunda Manavgatlý iþ adamlarý ihracatla tanýþma toplantýsý gerçekleþtirildi. 'Merhaba Dünya' sloganý ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý (MATSO)tarafýndan organize edilen Manavgat Sanayici Ýþadamlarý Derneði (MASÝAD) ve Manavgat Giriþimci Ýþadamlarý Derneði (MAGÝAD)'ýn desteklediði ihracatla tanýþma toplantýsý gerçekleþtirildi. 4 ülkeden 38 iþ adamýnýn katýldýðý toplantýya Manavgat Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu, Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, MATSO Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Boztaþ, MATSO Meclis Baþkaný Kerim Erdem ve yönetim kurulu üeyeleri, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Hacer Bakýr Sert, Ýlçe Jandarma Komutaný Binbaþý Murat Koçanlý, Ekonomist Murat Sakartepe, MASÝAD Baþkaný Turgay Akar, MAGÝAD Baþkaný Mehmet Kaba ile sivil toplum kuruluþlarý, oda dernek ve siyasi parti temsilcileri ile iþ adamlarý katýldý. MANAVGAT ÝHRACATA

ÝLK ADIMI ATTI Toplantýda açýlýþ konuþmasý yapan MATSO Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Boztaþ, organizasyon ile Manavgat'ýn ihracata ilk adýmýný attýðýný söyledi. Manavgat'a özgü markalarýn yaygýnlaþmasý, nitelikli ürün kalitesinin ve adedinin artmasý öncelikli projeleri arasýnda yer aldýðýný kaydeden Boztaþ, " Bu doðrultuda, ürünlerimizin dýþ pazarlara açýlmasý ve ihracatýn geliþtirilmesi hedefi tüm bu süreçleri teþvik edecek önemli bir potansiyele sahiptir" dedi. Boztaþ, "Ekonomi Bakanlýðý ve Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin desteðiyle TUSCON tarafýndan düzenlenen Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2013 Programý 25-26 Kasým tarihlerinde Lütfi Kýrdar Kongre Merkezi'nde gerçekleþmiþtir. Bu yýl 19. tekrarlanan organizasyona 130 farklý ülkeden yaklaþýk bin 450 katýlýmcý iþtirak etmiþtir. Türkiye'den ise toplamda bin 500'e yakýn firmanýn katýlým saðladýðý ve 25 bin civarýnda ikili iþ görüþmesinin yapýldýðý bildirilmiþtir. Bu organizasyonun tamamlanmasýný müteakip katýlýmcý ülkelerin heyetleri belirli illere daðýlarak temaslarýný sürdürmektedir. Manavgat olarak yürüttüðümüz çalýþmalar sonucunda ilçemize misafir olan ülke heyetlerini sizlerle buluþturma olanaðý yakaladýk. Bu süreçte bizlere destek olan Ekonomist Murat Sakartepe'ye teþekkürlerimizi sunuyorum" dedi. ÝHRACATA ÝLK ADIM PROGRAMI'NI BAÞLATACAÐIZ Bu toplantýnýn ardýndan Ocak ayýndan itibaren"Ýhracata Ýlk Adým Programý"ný baþlatarak çalýþmalarýný daha kurumsal hale getireceklerini kaydeden Baþkan Boztaþ, "Program kapsamýnda, bugüne kadar hiç ihracat yapmamýþ ya da düzenli ihracat gerçekleþtirememiþ firmalarýmýza yardýmcý olmayý amaçlýyoruz. Buna baðlý olarak Manavgat'taki ihracatçý firma sayýsýný ve ihracata konu ürün çeþidini artýrmayý umuyoruz" diye konuþtu. Program kapsamýnda, bugüne kadar hiç ihracat yapmamýþ ya da düzenli ihracat gerçekleþtirememiþ firmalarýmýza yardýmcý olmayý amaçlýyoruz. Buna baðlý olarak Manavgat'taki ihracatçý firma sayýsýný ve ihracata konu ürün çeþidini artýrmayý umuyoruz. Ýlçemiz genelinde ihracat yapan ya da aracý kullanmaksýzýn ihracatýný gerçekleþtirebilen firmalarýmýzýn sayýsý maalesef oldukça az. Ve özellikle belirli ürün gruplarý ön plana çýkmýþ durumda. Elbette turizm alanýndaki yoðunlaþmamýz ve sektörden saðlanan baþarýlar, farklý alanlardaki arayýþlarýmýzý dolaylý olarak engellemektedir. Ancak süreklilik arz eden, nitelikli dýþ ticaret faaliyetlerinin de ilçe ekonomisi açýsýndan saðlayacaðý faydalar kesinlikle göz ardý edilmemelidir. Yine ihracat artýþýna paralel olarak ürün kalitesinin, kurumsallaþmanýn ve markalaþmanýn artacaðý herkesçe malumdur" diye konuþtu KOBÝLER'DE ÝHRACAT

YAPABÝLÝR Organizasyon Koordinatörü Ekonomist Murat Sakartepe ise 4 ülkeden 38 iþ adamýnýn Türkiye'ye 19. Dünya Ticaret Köprüsü için geldiðini belirterek Ýstanbul'daki organizasyonun ardýndan MATSO tarafýndan düzenlenen "Merhaba Dünya" etkinliðine katýldýklarýný söyledi. Sakartepe, "Organizasyonun oluþmasýnda birçok insanýn emeði var. Burada bulunan iþ adamlarý ülkelerinde Ýthalatçý olarak seçildiler. Saðlam firmalar, Mal almaya geldiler" dedi. Türkiye'deki Ýhracat yapabilmek için büyük firma olma düþüncesinin yanlýþ olduðuna vurgu yapan Sakartepe, Amerika'nýn Ýthalatýnýn yüzde 70'inin KOBÝler tarafýndan yapýldýðýný belirtti. Bu tür organizasyonlarý 7 yýldýr yaptýklarýný kaydeden Sakartepe, "Afrika'nýn birçok yerinde KOBÝler tarafýndan altýn madenleri, kimyasal fabrikalar, elektrik, enerji üzerine yatýrým, Ýnþaat üzerine yatýrým yapanlar ve oteller yapanlar oldu. Bu görüþmelerin neticesinde Afrika'da özellikle çok yatýrým yapan firmalar oldu olacaktýr da. Büyük Firmalar deðil KOBÝler yaptý. Bu görüþmelerden de anlayabileceðimiz ilk þey biz yapabiliriz olmalý" diye konuþtu. TOPLANTIYI 1. MANAVGAT ÝKTÝSAT KONGRESÝ OLARAK

DEÐERLENDÝRÝYORUZ Manavgat Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu toplantýyý 1. Manavgat Ýktisat Kongresi olarak deðerlendirdiðini söyledi. Ýktisadýn arz ve talep olduðunu kaydeden Bulgurlu, " Etkinlik ile 4 ülkeden 38 iþ adamýnýn Manavgat'a ihracat yapmak için geldi. Bu organizasyon sayesinde gelen yabancý iþ adamlarý en ucuz ve kaliteli ürünlerin Manavgat'ta olduðunu görecektir. Organizasyonda Manavgat Susamý'nýn da ilgi görmesini umuyorum. Organizasyona katký yapan herkese teþekkür ederim" dedi Konuþmalarýn ardýndan ayrý bir bölümde kurulan 38 masada 4 ülkeden gelen 38 iþ adamý Manavgatlý 200 civarýndaki iþ adamý ikili görüþme yaptý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.