MATAB kapanmayacak

Akdeniz Haber - - Gündem -

Manavgat Çevre Koruma Turizm Altyapý Tesisleri Yapma ve Ýþletme Birliði'nin 2014 yýlý bütçesi 45 milyon lira olarak belirlendi. Manavgat Çevre Koruma Turizm Altyapý Tesisleri Yapma ve Ýþletme Birliði'nin (MATAB) Olaðan Meclis Toplantýsý MATSO Otogar Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi. MATAB Meclisi Toplantýsý'na Baþkan Recep Barut, Gündoðmuþ Belediye Baþkaný Mehmet Özeren, Ýbradý Belediye Baþkaný Muharrem Kaya, Manavgat Belediye Baþkan Yardýmcýsý Erþan Özden, belde belediye baþkanlarý, muhtarlar ve turizmciler katýldý. MATAB KAPANMAYACAK Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan toplantýda konuþan Baþkan Recep Barut; Gündoðmuþ ve Ýbradý Ýlçeleri'nin katýlmasýyla birlikte MATAB'ýn kapanmayacaðýný ve tüzel kiþiliðinin devam edeceðini devam edeceðini söyledi. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn altyapý birliklerine MATAB'ý örnek gösterdiðini kaydeden Baþkan Barut, "Ýki ay kadar önce bir bakanlýkla yapacaðýmýz protokolde altyapý birliklerinin durumu gündeme geldi. Bizde Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü'nden MATAB'ýn kapanmayacaðýna dair yazýyý aldýk. Protokolü öyle yaptýk. Altyapý birliklerinin yaþatýlmasý için yetkililer tarafýndan MATAB örneði gösteriliyor. Bazý hazýrlýklar var ama þu anda kesin olan MATAB, Türkiye'nin varlýðýný sürdürecek olan tek altyapý birliðidir" dedi. SEÇÝMDEN SONRA

YENÝ MECLÝS MATAB'ýn varlýðýný sürdürmesi için en büyük iyiliðin Ýbradý ve Gündoðmuþ Belediyelerinin yaptýðýný kaydeden Baþkan Barut, Gündoðmuþ Belediye Baþkaný Mehmet Özeren ve Ýbradý Belediye Baþkaný Muharrem Kaya'ya teþekkür etti. Kendisinin 3.5 yýldýr bu görevi yürüttüðünü kaydeden Baþkan Barut; "Manavgat Arýtma'nýn derin deþarjýný 15 gün içinde ihale edeceklerini de sözlerine ekledi. Yapýlan Meclis toplantýsýnýn son olaðan Meclis toplantýsý olduðunu vurgulayan Baþkan Barut, "30 Mart'ta mahalli idareler seçimleri yapýlacak. Büyükþehir Yasasý'na göre köylerin tüzel kiþiliði kalkacak ve mahalle olacak. 40 üyeli yeni mecliste Manavgat, Ýbradý ve Gündoðmuþ belediye meclislerinin belirleyeceði üyeler ve turizm temsilcileri yer alacak" dedi.

BÜTÇE 45 MÝLYON Gündemde yer alan MATAB'ýn çeþitli bölgelere yapacaðý altyapý projeleri, içmesuyu ve kanalizasyon yatýrýmlarýnýn yer aldýðý 2014 yýlý yatýrým planý ve çalýþma programý oy çokluðuyla kabul edildi. Birliðin 2014 yýlý bütçesi de 45 milyon TL olarak belirlendi.

SU ZAMMI ÝNDÝRÝLDÝ Meclis gündeminde bulunan 2014 yýlý içme suyu tarifesinin görüþülmesi sýrasýnda yönetim kurulu tarafýndan önerilen yüzde 7.88 enflasyon oranýnda zam yapýlmasý konusunda Manavgat Side Turistik Ýþletmeciler Birliði Baþkaný (MASTOB) Cengiz Haydar Barut söz aldý. Manavgat ekonomisini yüzde 90 oranýnda turizme baðlý olduðunu kaydeden MASTOB Baþkaný Barut; MATAB'la özellikle Recep Barut'un baþkanlýðý döneminde bir çok çalýþma yapýldýðýný hatýrlattý. MATAB'ýn ilçenin tanýtým faaliyetlerine yaptýðý katkýlardan dolayý teþekkür eden Barut; "Turistleri buraya getirebilmek için çevre çok önemlidir. Burada Recep barut döneminde hem çevre faaliyetleri hemde tanýtým faaliyetleri adýna çok iyi iþler yaptýk" diye konuþtu. Dünyada turizmde büyük bir rekabetin yaþandýðýný kayde- Recep Barut den MASTOB Baþkaný Barut, "Bizimde otelciler olarak girdilerimiz sürekli artýyor. Elektrik, yakýt v.s. Bu8nlara müdahele etme þansýmýz yok. Ama burada bizim durumumuzu da düþünerek, Meclisimizden su ücretlerindeki zam oranýný yüzde 4 yapýlmasýný istiyoruz" diye konuþtu. MATAB Meclisi Cengiz Haydar Barut'un önerisi üzerine su ücretlerine yapýlacak olan zammý yüzde 4 olarak belirledi. Toplantýnýn sona ermesinin ardýndan MATAB Meclisi üyeleri topluca hatýra fotoðrafý çektirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.