Þükrü Sözen kazanýr mý?

Akdeniz Haber - - Gündem -

Manavgat kamuoyunda son günlerde bir algý var Manavgat Belediye baþkaný Þükrü Sözen'in 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan seçimleri garanti kazanacaðýna dair. Daha ileriye gidenlerin olduðunu duyum alýyoruz..Bazý kiþiler Þükrü Sözen'e "Sen git yat baþkan seçim garanti senin"…"Recep Barut aday olursa senin iþin daha kolay olur.Seçimi banko kazanýrsýn". Bu ve buna benzer söylemleri dile getirenler Þükrü Sözen'in Kasýrga operasyonu sýrasýnda cezaevi süreci içerisinde Manavgat belediyesi koridorlarýnda "Baþkan beni dinlemedi, dinlemiþ olsa idi, bu olaylar baþýna gelmezdi"… "Þükrü Sözen bir daha belediye baþkanlýðý görevini zor görür iþi hiçte kolay deðil"… "Ýhaleye fesat karýþtýrmasaydý,Sözen'in baþýna bunlar gelmezdi".. Bu kelimeleri o günlerde edenler bugünlerde ise Þükrü Sözen'in en büyük yalakasý ve yaðdanlýðý olarak "Baþkan sen git yat seçim senin" diyecek kadar taklacý oluverdiler. Hesap kitap bilmeyenler. Gelmiþle geçmiþi mukayese edemeyenlerin ara gazlarý devam ediyor Manavgat kamuoyunda.. Bu ara gazla birlikte Manavgat gündeminde ve kamuoyunda gerçek anlamda Þükrü Sözen'e

dönük hizmet ibresi gerçeði kaçýnýlmaz… Bu gerçeði göz ardý edemeyiz. Fakat Ak Partiden kim aday olursa olsun. Recep Barut veya bir baþka aday genel seçim havasýnda yapýlacak olan seçimlerde Manavgat

belediyesine belde ve köylerden gelecek oylarýn önemli olduðunu gözden kaçýrmamak gerek. Bu anlamda Ak Parti adayý diðer adaylara oranla seçimler 8 ila 10 bin oy farký ile baþlayacak. Yani Ak Parti adayý þanslý bu anlamda. Diðer yandan ülke genelinde MHP'nin oylarýnýn yükseldiðin gözlemlememek abesle iþtigal olur MHP'yide yabana atamayýz. Hal böyle olunca da Þükrü Sözen'in çevresindeki yalakalarýn ve yaðdanlýklarýn söylediði gibi bir çýrpýda Þükrü Sözen yeniden belediye baþkanýdýr demek ne kadar gerçekçi olur varýn siz düþünün.. Ak Parti neden Büyükþehir yasasý deðiþtirdi..Neden bu Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen yasayla birlikte kazanamadýðý yerleri kazanmak için hesaplar yaptý.. Bu anlamda çok denklemli bir problem var Mart 2014 deki seçimlerde.. Þükrü Sözen'in yalakalarý ve yaðdanlýklarýnýn "Baþkanlýk çantada keklik" hesaplarý bence hiçte gerçekçi deðil. Köylere durak yapmakla da seçim kazanýlmayacaðý ortada. Yap duraðý al oylarý devrinde de deðiliz. Biraz daha gerçekçi olunmalý ve seçim kazanma stratejisini, daha geniþ kapsamlý tutarak hesap kitap iþini daha geniþ kapsamlý masaya yatýrmalý Þükrü Sözen ve ekibi. Benden söylemesi..Hani bir deðim var ya; "Dost acý ama gerçekleri söyler" hesabý. iþte aynen öyle..30 Mart 2014 tarihindeki yerel seçimler bugünkü yerel iktidara çantada keklik gibi sakýn ha sakýn gelmesin..

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.