M

Akdeniz Haber - - Gündem -

illiyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi Manavgat Belediye baþkan adaylarýnýn netleþmesinin ardýndan gözler Ak Parti adayýna çevrildi. Çevrildi çevrilmesine de Manavgat kamuoyundaki balon haberlerin..Ayaklý gazetelerin ve dedikodu merkezlerinin ürettikleri yalan ve balon haberlerin maalesef ardý arkasý kesilmiyor.. Bir yanda Ak Parti Manavgat içinde halen anket çalýþmalarýný sürdürürken, diðer yanda adayýn kesinleþtiðinin açýklanmasý kafalarýn karýþmasýna neden oluyor. Salt bir aday deðil ayrý kulvarlardan çýkan internet haberlerinden birinde baþka,diðerinde baþka bir ismin Manavgat Ak Parti adayý olduðunu açýklanmasýnýn arkasýnda yatan nedir acaba?. BÝRÝLERÝ ORTALIÐI BULANDIRMAK

MI ÝSTÝYOR?. Yoksa kafalarý karýþtýrarak nifak tohumlarý ekilmesi anlamýnda yoðun çalýþmalar mý var. Ak Parti il baþkaný Mustafa Köse basýn açýklamasý ile böyle bir þeyin olmadýðýný vurgularken adayýn genel merkez tarafýndan açýklanacaðýný ifade etmesine karþýn hala Manavgat belediye baþkanýnýn kesin þu isim denilmemesine Manavgatlý seçmenler anlam veremediklerini söylüyor. Ak Parti tarafýnda bekleyiþ sürerken MHP ve CHP adaylarý çalýþmalarýný sürdürüyor. Bu arada Ak Parti'den aday adayý olan her isminde adaymýþ gibi partileri adýna çalýþmalar yapmalarý da dikkatlerden kaçmýyor. En çok aday adayýnýn Ak Parti içinde olduðu ve aday adaylarýnýn gerçekten adaymýþ gibi partileri adýna hizmet vermeleri siyasetin ýsýnmasýna neden oluyor. Her aday adayý kendine has bir çalýþma sistemi uygulayarak Baþkent Ankara'dan gelecek olan habere kilitlenmesine karþýn Ak Partinin gerçek adayý imiþ gibi çalýþmalarýný ekibi ile birlikte götürüyor. Sürecin sona ermesinden sonrada birlik ve beraberlik içinde partileri adýna açýklanacak adaya destek vererek çalýþma yapacaklarýný ifade eden Ak Parti aday adaylarý "Öncelikle Manavgat'ýn geleceði önemli bununla birlikte partimizin açýklayacaðý adaya tam destek vererek el birliði ile çalýþacaðýz" dedikleri her gittikleri yerde Ak Parti adýna seçim yatýrýmý yaptýklarý gözden kaçmýyor. Sizin anlayacaðýnýz siyasi hava önümüzdeki günlerde tamamen ýsýnacak gibi.Bekleyelim ve görelim geliþmeler neler gösterecek?. Yeter ki piyasada balon ve yalan haberler uçuþ- masýn.Bu ayýn sonunda büyük olasýlýkla Ak Parti aday açýklanacak gibi..

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.