YANDAS..

Akdeniz Haber - - llk Sayfa - avnigelendost@hotmail.com Avni Gelendost

Birinden yana olan ya da bir düþünceye, bir isteðe katýlan, onu destekleyen, yanlý, taraftar hiç çekinmeden kendini o yanda gören.. Hissettiren. Bazen amigoluk derecesinde galeyana gelerek yandaþlýðýný ortaya koyan insanlarýn var olduðu bir dönemden geçiyoruz. Yandaþ olmak gerçek anlamda kolay deðildir. Yandaþlýk yürek iþi deðildir. Yandaþ olmak için öncelikle yalaka olmak gerek. Bugün Ulusal basýnýn birçoðunda yandaþ görmeniz mümkündür. Buna yerel basýný da dahil edebiliriz. Son yýllarda ulusal basýndaki briyantinli aðabeylerine özenen yerel basýndaki bir takým ayakçýlarda yandaþlýða soyunanlar listesindeki yerlerini aldýlar. Yandaþlýk iktidarlar var olduðu süreçte devam eder. Hem ülke iktidarý. Hem de yerel anlamdaki iktidar süreci devam ettiði müddetçe yandaþlar varlýklarýný sürdürürler. Her sabah evden çýkarken briyantinli saçlarýný avuçlarý ile okkalayarak saç tellerine süren yalakalar sahibi iktidardan düþtüðü gün saçýný tarayýp kendine yeni bir patron bulmakta hüner sahibidirler. Bugün ülkemizde yaþanan siyasi iktidarda aynen öyledir. Sahibinin sesini tüm dünyaya aktaran. Kalemi ile yalakalýðýn en büyük örneklerini sergileyen. Patronunun karþýsýnda takla üzerine takla atan. Yalaka ve yaðdanlýklarýn iþler birazcýk tersine gittiðinde kendilerine sýðýnacak yeni limanlar aramaya baþladýklarýný biliriz. Birçoðunu da þahit olmuþuzdur. Ýktidarlar gelip geçer. Koltuklarda öyle. Baþbakanlýk,bakanlýk.. Belediye baþkanlýklarý.. Bunlar gerçek anlamda gelip geçicidir. Bu ülkede deðiþmeyen tek þey.. Tek gerçek yandaþ yalakalardýr. Allah cümle siyasileri bu tiplerden korusun. Haydi, kalýn saðlýcakla. Her þey yüreðinize göre olsun..

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.