‘Ýzmir kaybetti, Antalya'nýn sorumluluðu arttý'

AK Parti Antalya Milletvekili Sadýk Badak, Ýzmir EXPO 2020'nin kaybedilmesinin 2016'da Türkiye'nin ilk EXPO'suna ev sahipliði yapacak Antalya'nýn sorumluluðu artýrdýðýný ifade etti.

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Milletvekili Sadýk Badak, Ýzmir'in 2020'de yapýlacak world EXPO'yu kaybetmesinin üzüntü verici olduðunu söyledi. 2020 EXPO oylamasýný kaybetmekle sadece Ýzmir'in deðil Türkiye'nin de çok önemli bir sosyo-ekonomik motivasyon imkanýndan mahrum kaldýðýný söyledi.

AK Parti Antalya Milletvekili Sadýk Badak, Ýzmir EXPO 2020'nin kaybedilmesinin 2016'da Türkiye'nin ilk EXPO'suna ev sahipliði yapacak Antalya'nýn sorumluluðu artýrdýðýný ifade etti. Milletvekili Sadýk Badak, Ýzmir'in 2020'de yapýlacak world EXPO'yu kaybetmesinin üzüntü verici olduðunu söyledi. 2020 EXPO oylamasýný kaybetmekle sadece Ýzmir'in deðil Türkiye'nin de çok önemli bir sosyo-ekonomik motivasyon imkanýndan mahrum kaldýðýný savunan Badak, "Ýzmir'in 2020 World Expo'sunu alamamasý karþýsýnda 2016 yýlýnda "Botanik EXPO" ya hazýrlanan Antalya'nýn ilk örnek olarak sorumluluðunun daha da arttýðýný düþünüyorum." dedi. Y aptýðý yazýlý açýklamada, "EXPO yönetiminin artan sorumluluk doðrultusunda proje sürecini nitelik ve nicelik yönlerinden kapsamlý bir deðerlendirmeye gideceðini ümit ediyorum." diyen Badak, þu ifadeleri kullandý: Bazý kesimlerin "Botanik Expo"larýn Dünyanýn geleceðe bakýþýný, endiþe ve ümitlerini sergiledikleri en önemli organizasyon olmadýðý konusundaki düþüncelerini yanlýþ buluyorum. Teknolojiye dayanan Evrensel temalý (Ýzmir'in aday olduðu) World Expo'lar karþýsýnda son 20 yýldýr "Botanik temalý" EXPO'lar yükseliþtedir" dedi. Tüm dünyada gýda, bitki, su ve enerjinin

saðlýklý temini için programlar geliþtirdiðine iþaret eden Sadýk Badak, açýklamasýnda þu ifadelerde yer verdi: "Toplumlarýn ve bilim adamlarýnýn 1980'lerden sonra meraklarý teknolojinin insanlýða sunacaðý fýrsatlara deðil, botanik EXPO'larýn konusuna giren çevre, bitki, gýda ve su teminindeki güçlüklerle, insanlýk için etkin ve verimli kullanýmýna yönelmiþtir. Ülkemizin, 'World EXPO 2016 Antalya' organizasyonunu en iyi þekilde gerçekleþtirerek; Hollanda ve Almanya gibi her 10 yýlda bir Ýzmir ilimizin de içerisinde bulunduðu Bursa, Konya, Mersin, Kayseri, Þanlýurfa, Diyarbakýr, Samsun, Ankara illerimizde botanik EXPO yapabilme, 21. yüzyýl boyunca bilim ve yönetim dünyamýzýn mesajlarýný ilk elden dünyaya duyurma imkaný bulunmaktadýr" diye konuþtu.

AK Parti Antalya Milletvekili Sadýk Badak

AK Parti Antalya Milletvekili Sadýk Badak

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.