Boþluktaki adam

Akdeniz Haber - - Gündem -

Hep ondan çoðalýr kaðýtlarda Hep o Meryemsi duruþundan Döker el kadar Avrupalý yüzünü

Paylaþýr milyonla aç adam Masal ister milyonla aç adam Soylu ister kral ister,

deðildir kendi Ve gelsin bir kral, kral pazarýndan Ve gelsin üç prens,

kral pazarýndan Ýlginç olur masallarý soylu kiþilerin Bir ergen odanýn kolay köþesinde Acýkmaz usanmaz

umutsuzlanmaz Yoncasýnýn dört yapraðý vardýr Binlerce gözüyle boþluktaki adam Uzanýr düþsel bir incelikten Onu kendi gecesine alýr... Gülten Akýn (Varlýk-1959)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.