Anne sütü ondan da koruyor

Akdeniz Haber - - Gündem -

çavdar ve arpa olmak üzere birçok gýdada yer alýyor. Ayrýca kývam artýrýcý özelliði nedeniyle de pek çok ürünün içeriðine ekleniyor. Mayayý kabartýyor, yoðurda kývam veriyor, ekmeðin bayatlamasýný geciktiriyor, salçayý toklaþtýrýyor, sakýza yapýþtýrýcý özelliðini veriyor.

TEK TEDAVÝSÝ DÝYET Hastalarýn hayatýndan glutenli ürünler çýkartýldýðýnda iki hafta içerisinde baðýrsaklarda iyileþme görülmeye baþlanýyor. Ancak bu durum tüm çölyak hastalarýnda bu kadar hýzlý olamayabiliyor. Bu hastalarda iyileþme diyete raðmen 1 yýla kadar uzayabiliyor. Ayrýca diyetin yaný sýra kansýzlýk veya vitamin eksikliði saptanan hastalara demir ve vitamin takviyeleri de birkaç ay yapýlabiliyor. Çölyak hastasý olanlarýn mutlaka glutensiz ürünlerin tercih etmeleri gerekiyor. Çölyaklý çocuklarýn da mutlaka anneleri ve öðretmenlerinin glutensiz hayatý öðrenmeleri ve bu durumu çocuða aktarmalarý gerekiyor. Önümüzdeki yýllarda ilaçla tedavi edilebilecek Çölyak hastalýðýnýn tedavisi için araþtýrma aþamasýnda olan bazý ilaçlar var. Önümüzdeki dönemde bu ilaçlarýn etkinliði kanýtlandýðý ve kullanýlmaya baþlandýðý takdirde tedavi çok daha kolay hale gelebilecek. Hastalar bu ilaçlarý aldýklarýnda glutenli ürünleri yiyebilecek. Çünkü ilaç gluteni zararsýz hale getirecek. Çölyak hastalarý ne yiyebilir?

Mýsýr, mýsýr ununda yapýlmýþ mýsýr ekmeði (karma unlarla da mýsýr ekmeði satýldýðý unutulmamalý.) Beyaz peynir Her türlü sebze ve meyve Yað, bal, reçel Pirinç pilavý Patates, Soya fasulyesi Her türlü bakliyat ve bakliyat unlarý (bezelye unu gibi)

Ev yoðurdu (hazýr yoðurtlarda gluten olabilir, etiketleri iyi okunmalý.)

Marketlerde satýlan glutensiz gýdalar (sakýz, çikolata, sirke, mayonez, ketçap, dondurma, þeker gibi çok tüketilen ürünlerde gluten olabilir, içerik etiketlerine dikkatlice bakýlmalý) Çölyak hastalýðýnýn neden olduðu veya birlikte görülebildiði rahatsýzlýklar

Tiroid ve diyabet: Çölyak, baðýþýklýk sisteminin glutenli gýdalara verdiði aþýrý tepki sonucu ortaya çýkýyor. Bu nedenle de bazý baðýþýklýk sistemi hastalýklarýný da beraberinde getirebiliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.