Sakýz çiðnemek beyni etkiliyor

Akdeniz Haber - - Gündem -

SAKIZ çiðnemenin hafýzaya iyi gelmeyebileceði belirlendi. Cardiff Üniversitesi'nden Michail Kozlov ve ekibinin yaptýðý araþtýrma, sakýz çiðneminin hafýzaya iyi gelmediðini hatta kýsa süreli hafýzada bozukluklara yol açabileceðini gösterdi. "Quarterly Journal of experimental Psychology" dergisinde yayýmlanan araþtýrmaya imza atan Kozlov, özellikle sakýzýn etkisini incelemediklerini, konuþma süreci dýþýnda, çiðneme gibi aðýz hareketlerinin kýsa süreli hafýza üzerindeki etkilerini test ettiklerini belirtti. Sakýz ve hafýzayla ilgili daha önce yapýlan bazý araþtýrmalarý inceleyen Kozlov, bu araþtýrmalarda kýsa süreli hafýzaya iliþkin yaygýn testlerin kullanýlmadýðýný, araþtýrmacýlarýn daha çok sakýz çiðnendikten dakikalar sonra ezber durumuna baktýklarýný, bunun da uzun süreli hafýzayý ilgilendirdiðini ifade etti.Tadýn etkilerini önle- mek amacýyla þekersiz sakýz kullanan Kozlov ve ekibi, araþtýrmaya katýlanlardan birkaç saniye gördükleri bazý harfleri hatýrlamalarýný istedi. Sakýz çiðneyenlerin, çiðnemeyenlerden ortalama yüzde 10 fazla hata yaptýðý görüldü. Dikkat daðýnýklýðýna kas hareketinin neden olup olmadýðýný doðrulamak için de araþtýrmacýlar, katýlýmcýlardan sakýz çiðnerken masaya parmaklarýyla hýzlý hýzlý vurmalarýný istedi ve ayný etkiyi tespit etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.