A

Akdeniz Haber - - Gündem -

ntalya Büyükþehir Belediyesi, 'Olmasaydý neler olurdu" konferanslar dizisi baþlatýyor. Prof. Dr. Cemalettin Taþkýran'ýn vereceði 'Lider Atatürk'le Kazandýklarýmýz' konulu ilk konferans 1 Aralýk Pazar Günü AKM'de gerçekleþecek. Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý, Türk Ocaklarý Antalya Þubesi iþbirliði ile milli ve manevi deðerler konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve bu yolla birlik ve bütünlüðün pekiþtirilmesi amacýyla 'Olmasaydý neler olurdu' baþlýðýnda konferanslar serisi baþlatýyor. Her ay düzenlenecek konferanslarda uzman kiþiler Atatürk, cumhuriyet, baðýmsýzlýk, egemenlik gibi konularda halký aydýnlatacak. LÝDER ATATÜRKLE KAZANDIKLARIMIZ Konferanslar dizisinin ilki 1 Aralýk Pazar Günü saat 14.00'de AKM Aspendos Salonu'nda "Lider Atatürk'le Kazandýklarýmýz" konu baþlýðý altýnda gerçekleþtirilecek. Gazi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Taþkýran'ýn vereceði konferansa tüm Antalyalýlar davetli.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.