Manavgat'ta sütler soðutma tanklarýnda korunuyor

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Manavgat Süt ve Süt Ürünleri Üretici Birliði, sýcak sütte bakteri oluþumunun önüne geçmek için Taþaðýl beldesinde 12 tonluk süt soðutma tanký yaptýrdý. Yeni tanklarýn kurulmasýyla Manavgat'ta süt soðutma tanký kapasitesi 24 tona ulaþtý.

Manavgat Süt ve Süt Ürünleri Üretici Birliði, sýcak sütte bakteri oluþumunun önüne geçmek için Taþaðýl beldesinde 12 tonluk süt soðutma tanký yaptýrdý. Yeni tanklarýn kurulmasýyla Manavgat'ta süt soðutma tanký kapasitesi 24 tona ulaþtý. Çolaklý ve Gündoðdu beldeleriyle Denizyaka, Parakende, Zeyve, Büklüce ve Taþaðýl'ýn bölgesi köylerinden toplanacak sütlerin yeni yaptýrýlan süt soðutma tankýna býrakýlacaðý bildirildi. Birlik Baþkaný Bilal Ay, Manavgat'ta Yeniköy ile birlikte toplamada süt soðutma tanklarýnýn süt alma kapasitesinin 24 tona ulaþtýðýný söyledi. Süt soðutma tanklarýnýn en önemli özelliðinin sütte bakteri oluþumunu engelleme olduðunu belirten Ay, sütte her 20 dakikada bakteri oluþumu gerçekleþtiði için sütün korunmasýnda süt soðutma tankýnýn önemli olduðunu kaydetti. Sütün toplanmasý kadar toplandýktan sonra muhafazasýnýnda önemli olduðunu vurgulayan Ay, Manavgat'ýn sütün korunmasý ve toplandýktan sonra muhafazasýnda gösterdiði hassasiyetin Antalya ve ilçelerine örnek olduðunu söyledi. Manavgat'ta günlük ortalama 40 ton süt toplandýðýný belirten Ay, hedeflerinin toplanan bütün sütleri süt soðutma tanklarýnda toplayarak muhafaza etmek olduðunu dile getirdi. Ay, "Toplanan sütlerin muhafýzasýna özel önem veriyoruz. Bu kapsamda Yeniköy'deki süt soðutma tankýnýn aynýsýný Taþaðýl beldesine yaptýrdýk. Gayemiz toplanan sütte bakteri oluþumunu engelleyerek en saðlýlý þekilde süt ve süt mamülleri dönüþümünü saðlamak istiyoruz" dedi. Ay, laboratuarlarýnda da alýnan sütlerin analizini günlük düzenli bir þekilde yaptýklarýný kaydetti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.