GÜLMEK GEREK…

Akdeniz Haber - - llk Sayfa - avnigelendost@hotmail.com Avni Gelendost

Ülkenin içinde bulunduðu dönemlerin faturasý genelde halka çýkar. Ne zaman kaos ortamý olsa ekonomik anlamda zorlanýrýz. Ýþte onun içindir ki, bir Cumartesi günü daha geldi çattý. Gülmek biraz olsun ferahlatýyor insaný. Haydi hep birlikte bugünde gülüp geçelim.. Yarýna Allah kerim.. Yarýnlar bitmez ki dostlar gülelim..Gülelim.. Aðlatmasýn Rabbim… ***** "Karý koca sinema dönüþü bir bara gitmiþler. Masaya oturur oturmaz kadýnýn gözü barda tek baþýna içen adama iliþmiþ. Biraz dikkatlice bakýnca "Aaa o!" deyivermiþ. Kocasý meraklanmýþ. -"Kim o?" -"Seninle evlenmeden önce çýktýðým çocuk. Biliyormusun ayrýlýrken onu burda býrakmýþtým. Demek 7 yýldýr ayný yerde içiyor." Kocasý baþýný sallamýþ: - Onu anlýyorum, ama bir olay bu kadar uzun zaman kutlanmaz ki" ***** "Biletine büyük ikramiye çýkan Temel'i üç ay sonra bakkal kasap ve borçlu olduðu diðer esnaf yolda çevirmiþ. -Ula Temel, sana büyük ikramiye çýktýðý halde üç aydýr niye borcunu ödemeysun? Temel sýrýtarak yanýtlamýþ : -"Zencun oldi, deðiiti demesunlar." ***** "Temel her gün meyhaneye gidiyormuþ ve her gün 3 kadeh içki içiyormuþ.Garsonun dikkatini çeker ve sorar - Her gün neden 3 kadeh içki içersiniz? Temel: - Biz 3 kardeþiz diðer ikisi olmadýðýndan onlarýn yerinede içiyorum. Aradan zaman geçer Temel bir gün gelir ve 2 kadeh içki ister ve garson þaþýrýr ve sorar; - Hayýrdýr bugün iki kadeh içiyorsunuz yoksa kardeþiniz öldü mü diye sorar Temel: - Hayýr ben içkiyi býraktým der" ***** "Bebek battaniyelerinin altýnda oturuyorlarmýþ. Biri diðerine sormuþ: -"Sen eykek bebek misin kýz bebek mi?" Öteki ellerini havaya kaldýrmýþ: -"Biymiyoyum.. nasýl anlayýz ki?" Bizimkisi -"ben biyiyoyum akýllým bak…" demiþ ve ötekinin battaniyesinin altýna kafasýný sokuvermiþ.. 2-3 saniye sonra kafasýný dýþarý çýkarmýþ …ve gülümsemiþ: - "Sen kýz bebeksin ben de eykek bebeðim.." -"Ama neyden anladýn???" diye sormuþ öteki… -"Çok kolay akýllým… Senin patikleyin pembe benimkiley mavi." ***** "Temel Londra`da otelin birinin odasýnda kara kara düþünüyor."ulan" diyor Ben aþaðýdan içki isterken laz olduðum anlaþýlýr mý acaba? Geçiyor aynanýn karþýsýna ve prova yapýyor.... - Bana bir fisku.. yok böyle anlarlar - Bana bir raki.. "yok" diyor "böyle de anlarlar..." - Bana bir bira....Tamam diyor böyle iyi anlamazlar...... Ve aþaðýya iniyor,Masaya dirseklerini dayýyor ve sesleniyor. "Barmen bana bir bira. Barmen Temeli biraz süzdükten sonra soruyor: - Birader sen laz mýsýn? Temel - uuuy nasýl anladýn diyor; - Burasý resepsiyon bar karþýda" ***** Haydi, kalýn saðlýcakla. Her þey yüreðinize göre olsun..

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.