Evcilmen: ‘Seçmenin yüzüne nasýl bakacaklar'

Muratpaþa Belediye Baþkaný Süleyman Evcilmen, belediye baþkanlýðý görevi sürecinde Muratpaþa'ya yapýlacak dev AVM merkezine karþý çýktýðý için sermaye grubunun oyununa gelindiðini dikkat çekerek, CHP'de adaylýðýnýn onaylanmadýðýný söyledi.

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Muratpaþa Belediye Baþkaný ve DSP Muratpaþa Belediye Baþkan Adayý Süleyman Evcilmen, Muratpaþa'da seçim startýný verdi. Geçtiðimiz gün Antalya'da Manavgat Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Yönetim Kurulu ile bir araya gelen DSP Muratpaþa Belediye Baþkan Adayý Süleyman Evcilmen, CHP'de yaþadýðý adaylýk sürecini 'Komedi Dükkaný' ve 'Hisseli Harikalar Kumpa- nyasý'na benzetti. Baþkan Evcilmen, "Yaþananlarý kabul etmek mümkün deðil. Farklý bir durum olsaydý bunu kabul edebilirdim. Beni çaðýrýp 'Sayýn Baþkan yeter 15 yýl baþkanlýk yaptýn. Biz senin baþarýndan memnunuz. Senden baþka yardýmlar alabiliriz' denilebilirdi. Bunu kabul edebilirdim. Baþvuran arkadaþým olmasý koþuluyla adaylýðýný kabul eder, onun elini kaldýrabilirdim. Bunlarýn hiçbiri olamadý" diye konuþtu.

Muratpaþa Belediye Baþkaný ve DSP Muratpaþa Belediye Baþkan Adayý Süleyman Evcilmen

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.