Boztaþ: ‘Alt ölçek planlarý yapýlmadýðý için Oymapýnar'a yatýrým yapýlamýyor'

Akdeniz Haber - - Gündem -

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý (MATSO) Baþkaný Ahmet Boztaþ, Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn hazýrladýðý ve Bakanlar Kurulu'nun 2005 yýlýnda onayladýðý Oymapýnar Alternatif Turizm Merkezi projesinin alt ölçekleri yapýlmadýðý için yatýrým yapýlamadýðýný söyledi. Baþkan Boztaþ, MATSO toplantý salonunda yaptýðý basýn açýklamasýnda, 30 Mart mahalli seçimlerine katýlan belediye baþkaný adaylarýnýn, Manavgat'ta turizmin 7 aydan 12 aya çýkmasý noktasýnda projeyi gündemlerine alma çaðrýsýnda bulundu. Projenin hayata geçmesiyle birlikte Oymapýnar bölgesinde alternatif turizmin canlanacaðýna inandýklarýný belirten Boztaþ, projenin 1/25000'nin hazýr olduðunu, yerli ve yabancý turizmcilerin yatýrým yapabilmesi için alt ölçek planlarýnýn da acilen hayata geçirilmesi gerektiðini kaydetti. Projenin Taþaðýl'dan Ahmetler köyüne kadar 450 bin dönümlük alaný kapsadýðýný belirten Boztaþ, projenin bölgede alternatif turizmin canlan- masý adýna altýn bir fýrsat olduðunu söyledi. Bölgenin alt ölçek planlama yapýlmamasýna baðlý alternatif turizm yatýrýmlarýnýn 9 yýldýr hayat bulmadýðýný aktaran Boztaþ, bunu baðlý olarak 'iyi tarým' uygulamalarýna yönelik bir çalýþmalarýn da yapýlamadýðýný kaydetti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.