BAKA proje kabulü sonrasý paranýn yüzde 40'ýný peþin veriyor

Akdeniz Haber - - Gündem -

Batý Antalya Kalkýnma Ajansý(BAKA) Proje Yönetim Birim Baþkaný Sinan Mesuter, hibe destekli; proje kabullerinin 30 Aralýk 2013'te baþladýðýný ve 90 gün içinde sona ereceðini söyledi. BAKA'nýn proje kabulü sonrasý paranýn yüzde 40'nýn peþin ödediði, geri kalan yüzde 60'nýn ise yüzde 40 ve yüzde 20 olarak ödediði belirtildi. Desteklemelerin yüzde 50'nin hibe þeklinde olduðu ifade edildi. Sinan Mesuter, Antalya'nýn Manavgat ilçesinde Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý(MATSO) konferans salonunda 2014 Mali Destek Programý Çaðrýsý hakkýnda oda, dernek, þube müdürleri, giriþimciler ve sivil toplum temsilcilerine bilgilendirme yaptý. 2014 yýlý proje bütçilerinin 20 milyon lira olduðunu belirten Mesuter, bununda 'Yenilikçilik Odaklý Ýktisadi Kalkýnma' ve 'Alternatif Turizmin Geliþtirilmesi' alt baþlýklarýndan oluþan doðrudan finansman desteði verilecek programa son baþvuru tarihlerinin kamu için 19 Mart, kar amacý güden kurumlar için de 20 Mart 2014 olduðu kaydetti. Proje baþvurularýnýn BAKA'nýn merkezi Isparta'nýn yanýsýra Antalya ve Burdur'daki Yatýrým Destek Ofislerine de yapýlabileceði belirten Mesuter, BAKA'nýn bu seneki Mali Destek Programý kapsamýnda Antalya, Isparta, Burdur il merkezleri ile ilçelerinde 14 bilgilendirme toplantýsýnýn ardýndan proje hazýrlama eðitimleri verileceðini söyledi. Antalya'daki potansiyel baþvuru sahiplerinin yoðun talebi nedeniyle iki ayrý proje hazýrlama eðiti- mi verdiklerini hatýrlatan Mesuter, BAKA'nýn uzman ekibi, proje hazýrlanýrken nelere dikkat edilmesi gerektiði, mantýksal çerçeve yaklaþýmý, planlama, bütçe kavramlarý, teklif hazýrlama, sunma gibi projeyle ilgili konularda detaylý bilgilendirme yaptýklarýný ifade etti. DESTEKLEMELERDEN VERGÝ ALINMASI

KALDIRILSIN Tropical Turizm Proje Sorumlusu Muhammet Kutu, Kalkýnma Bakanlýðý ve BAKA'nýn eþ finas desteklemelerinden vergi almasýnýn yanlýþ bulduklarýný söyledi. Hibe desteklerinde vergi alýnmasýnýn alýnan yardýmý bir anlamda buharlaþtýrdýðýný belirten Kutu, bu baðlamda Kaþ Gömbe ve Antalya'da soðuk hava tesisi kurumuna yönelik hazýrladýklarý projelerinin destek almaya hak kazanmasýna raðmen gelir vergisi alýnmasý nedeniyle konuyu yargýya taþýdýklarýný kaydetti. Kutu, "Desteklemelerden gelir vergisi alýnmasýna karþýyýz. Alýnan vergilerle birlikte desteklemelerin bir anlamý kalmýyor. Maliye Bakanlýðý'nýn desteklemelerden vergi alýnmasýnýn kaldýrmasýný istiyoruz. " dedi. Mesuter, desteklemelerde vergi alýmýný Maliye Bakanlýðý'nýn yaptýðýný, halihazýrda da kaldýrmaya yönelik bir çalýþmanýnda bulunmadýðýný kaydetti. Mesuter, proje kabulü sonrasý iþletmelere ilk olarak yüzde 40'ný verdiklerini, çalýþmaya baðlý yüzde 40 daha ödeme yaptýklarýný ve son olarakta yüzde 20 ödeme yaparak tamamladýklarýný kaydetti. BAKA'nýn proje desteklemelerinin 9 aylýk takiple gerçekleþtiðini belirten ARGE'de ise bunun 5 yýl izleme yapýldýðýný ifade etti. Manavgat'ta tahin fabrikasý ve paketleme ünitesi kuracaðýný ve BAKA'nýn buna destekleme yaparlý diye soran Ali Gök'e Mesuter, destekleme yaparýz, 300 bin liralýk bir yatýrým olursa bunun 150 bin lirasýnýn hibe desteði olacaðýný sözlerine ekledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.