Alevilerden ortak CHP bildirisi

Akdeniz Haber - - Gündem -

Antalya'daki alevi birlik ve dernekleri CHP'yi hedef alan ortak bir bildiriyi imza altýna aldý. Bildiride, Sultan Yeðen'in adaylýktan çektirilmesi ve aday adayý belirlemede yapýlanlar eleþtirildi. Bildiri aynen þöyle; CUMHURÝYET HALK PARTÝSÝ ANTALYA ÝL, MURATPAÞA, KONYAALTI, KEPEZ ÝLÇE BAÞKANLARI VE BELEDÝYE BAÞKAN

ADAYLARI Yerel seçimler öncesinde Antalya özelinde yaþanan olaylarý kurumsal bir hassasiyet ve dikkat çerçevesinde izledik. Yaratýlan kaotik ortam eþliðinde, þehir efsanelerine dönüþen, (þuhu vukuundan ) beter söylem ve söylentilerin ortaya çýkardýðý tabloyu anlayabilmiþ deðiliz. Bir yandan ' Ülkenin içine düþtüðü kritik durumdan' dem vurup bir yandan karmaþýk iliþkiler aðý içerisinde kapýlý kapýlar ardýna gizlenerek dizayn edilmek istenen nüfuz ve rant denklemi biz Alevi kurumlarý açýsýndan kabul edebileceðimiz ve sessiz kalabileceðimiz bir durum deðildir. Bir yanda Alevileri pohpohlayan diðer yandan Muratpaþa ilçesinden aday gösterilen bir kadýn adayýn kurumlarýmýzla hiçbir resmi ve organik baðý olmadýðý halde kesinleþmiþ adaylýðý elinden alýnmýþtýr. Sadece alevi olduðu için ýrkçý, mezhepçi bir alan propagandasý sistematik bir þekilde yürütülmüþ ve devamýnda Ankara'ya giderek 3 günlük kulis sonucunda operasyon tamamlanmýþtýr. Yukarýda adý geçen ilçelerde belirlenen meclis üyeleri listelerinde hiçbir kurumsal ve toplumsal teslimiyet kriteri gözetilmeksizin birilerinin kendilerine uygun gördüðü þahýslar 'gaz' almak adýna listeye konmuþ, kurumlarýmýz açýsýndan deðeri olanlar ise ya yok sayýlmýþ ya da arka sýralara konmuþtur. Diðer partilerden 3 gün önce istifa etmiþ ya da kerameti kendinden menkul birçok kiþi seçimleri kazanmak adýna ön sýralara yazýlýrken yapýlan 'eðilim yoklamasýnda' seçilebilir sýraya girenler çizilmiþ, kazanýlmýþ haklarý gasp edilmiþtir. Yok sayma ve görmezden gelme keyfiyeti aleviler açýsýndan ' çantada keklik' Kürt kökenli vatandaþlar açýsýndan ' oy vermezler' sol yandaþlýðý adaylar açýsýndan 'kontrol edemeyiz, hesaplarýmýzý bozarlar' zihniyetine hakim olmuþtur. Bilinmelidir ki bu anlayýþtan kendimizi ayrý tutmak, bu deðer tanýmazlýk çamurundan çýkacak olan ' baþarý ve baþarýsýzlýkta ' kendimizi azade kýlmak bizler ve kurumlarýmýz açýsýndan ahlaki, etik, vicdani, bir duruþ sergilemenin yanýnda ülkemiz ve kentimiz adýna tarihsel bir sorumluluðu da ifade etmektedir. Þimdilik basýn ve kamuoyu ile paylaþtýðýmýz bu bildiriye iliþkin ayrýntýlar daha sonraki kurumsal toplantýlarýmýzda üyelerimizle tabanýmýzla paylaþýlacaktýr. Basýna ve kamuoyuna saygýlarýmýzla Ali aktaþ Alevi kültür dernekleri genel baþkan yardýmcýsý Hakverdi çelik Alevi ve kültür dernekleri antalya þube baþkaný Tufan eroðlu Hacýbektaþ-ý veli anadolu kültür vakfý antalya þube baþkaný Abidin özkan Alevi kültür dernekleri kepez þube baþkaný (gyk üyesi) Adnan arslan Pir sultan abdal kültür derneði altýnova þube baþkaný Tahsin akpýnar Alevi kültür dernekleri konyaaltý þube baþkaný Pir sultan þahin Sivas imranlý delice köyü derneði.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.