Sabancý'dan öðütler..

Akdeniz Haber - - Gündem - Ve konuk gelmiþti ama bir türlü gitmek bilmiyordu. Ev sahibi yüzüne karþý söylemeye çekindi. Bir kaðýda þunlarý yazýp görebileceði bir yere koydu: "Konuk, birinci gün baldýr, ikinci gün þeker, üçüncü gün gitmezse, odur eþekten beter..."

* Baþkasýndan, özellikle politikacýdan medet, ummayýn. * Eþini iyi seçemeyen, iþini de iyi seçemez. * Þeyh uçmaz. Onu müritleri uçurur. Baþarýyý yakalamak, baþarýyý sürdürmek, baþarýyý ileriye götürmek isteyenler ayaklarýný yerden kesmemeye, uçmamaya özen gösterirler. Çünkü uçan hiçbir þey havada kalmaz. * Ýþbirliði yapacaðýnýz insanlarý, birlikte çalýþacaðýnýz kiþileri ve ortaklarýnýzý seçerken dikkatli olun. Arkadaþlýklarýnýzý ve dostluklarýnýzý iyi kurun. * Ýnsan ölürken yaptýklarýna deðil, yapamadýklarýna piþman olurmuþ. Son nefesinizde yapamadýðýnýz þeyler için üzüntü duyun. * Dostluða ve arkadaþlýða önem verin. * Risk almayý bilin. Cesur olun. * Hangi iþi yapacaksanýz, o iþi en iyi bilenler ile iþbirliði yapýn. * Ayaklarýnýz her zaman yere bassýn. Hiçbir zaman havalarda dolaþmayýn. Kendinizi kimseden üstün görmeyin. * Hiçbir iþi Kýyýsýndan köþesinden tutmayýn. Yapacaðýnýz iþ ne ise, küçümsemeden ona sahip çýkýn. * Her þeyin bir þeyini, Bir þeyin her þeyini bileceksiniz. * Terfi, ödüllendirme ve cezalandýrma, baþarýya yol açar. * Adil olun. Her iþte, her konuda, her fýrsatta ve herkese karþý adil olun. * Kiþisel çýkar uðruna, geçici kazanç için kimseyi satmayýn. * Aç gözlü olmayýn. Allah´ýma Þükür demesini bilin. * Ýþinizi sevin. Ýþinize sahip çýkýn. * Yaþamadan ölmeyin. Yaþayarak ölün.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.