Gazeteciler Cemiyeti'nden Öztürk ve Tonbul'a ziyaret

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Manavgat Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti, Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, Antalya Ýl Emniyet Müdürü Cemil Tonbul ve Muratpaþa Belediye Baþkaný Süleyman Evcilmen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Manavgat Gazeteciler ve Yazarlar Derneði, Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, Antalya Ýl Emniyet Müdürü Cemil Tonbul ve Muratpaþa Belediye Baþkaný Süleyman Evcilmen'e nezaket ziyaretinde bulundu. Manavgat Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Baþkaný Hüseyin Avni Gelendost, Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Yýlmaz, Genel Sekreter Hakan Tankaya, Dernek Üyeleri Orçun Veysel Kaya ve Mustafa Karabýyýk ziyaretlerde hazýr bulundu.

DERNEK OLARAK KOCAMAN BÝR AÝLEYÝZ Manavgat Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Baþkaný Avni Gelendost, Antalya Valisi Sebahattin Öztürk'e Manavgat Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti hakkýnda kýsa bilgi verdi. Gelendost, "Manavgat Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti 2005 yýlýnda Manavgat'taki sarý basýn kartý sahibi gazeteci arkadaþlarýmýz tarafýndan kurulmuþtur. Kurulduðu günden beri Manavgat'ta gazetecilik anlamýnda her konuya hakim olmuþtur. Cemiyet olarak her zaman gazeteci arkadaþlarýmýzýn yanýnda yer alarak, haklýnýn hakkýný savunmuþuzdur. Cemiyetimiz bütün gazeteci kardeþlerimize açýktýr. Biz Manavgat Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti olarak kocaman bir aileyiz. Bugün ise siz deðerli valimizi Manavgat Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri ile nezaket ziyaretinde bulunarak, Manavgatlý gazeteciler olarak görevinizde baþarýlar dilemek istedik. Güzel Antalya'mýz için en güzel görevleri yapacaðýnýzdan hiç þüphemiz yoktur" dedi. GAZETECÝLER OLMAZSA

OLMAZIMIZDIR Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, "Gazeteciler ülkemizin ve dünyamýzýn olmazsa olmazýdýr. Doðru, tarafsýz, dürüst yayýn ilkesi içerisinde vatandaþlarýmýza haber aktarýmý yapan bütün medya mensubu gazetecileri kutluyorum. Bu þefkatli ve meþakkatli yolda emekçi gazetecilere baþarýlar dilerim" diye konuþtu. ORGANÝZE SANAYÝ ÞART Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, TÜÝK raporlarýna göre Manavgat'ýn nüfusunun 200 bine ulaþtýðýný ifade ederek, "Antalya'mýzýn en büyük ilçelerinden olan Manavgat'ýn nüfusu ortadýr. Manavgat her geçen gün büyüyor. Ve bu büyümeyle geliþiyor. Geliþtikçe potansiyel artýyor. Burada sanayi anlamýnda artýk Manavgat'ýn büyük bir organize sanayiye kavuþmasý gerektiðini ortaya koyuyor. Ýnþallah en kýsa sürede Manavgat'ýn organize sanayiye kavuþmasý için gereken her þeyi yapacaðýz" dedi.

MANAVGAT ONU ÇOK SEVDÝ Uzun süre Manavgat Ýlçe Emniyet Müdürlüðü görevini sürdüren ve þuan Antalya Ýl Emniyet Müdürlüðü görevinde bulunan Cemil Tonbul ise, "Manavgat benim için çok ayrýdýr. Ben Manavgat'ý bir ayrý seviyorum" dedi. Manavgat Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'nin ikinci ziyareti ise Antalya Ýl Emniyet Müdürü Cemil Tonbul oldu. Ziyaretten dolayý çok mutlu olduðunu dile getiren Antalya Ýl Emniyet Müdürü Cemil Tonbul, "Ben Manavgat'ý çok seviyorum. Orada uzun yýllar Ýlçe Emniyet Müdürlüðü görevinde bulundum. Manavgat'ýn yeri bende bir baþkadýr. Antalya'ya geldiðim günden beli ilk ziyaretim hemen Manavgat oldu" dedi.

YENÝ EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ BÝNASI HÝZMETE AÇILACAK Ziyaret sýrasýn da Manavgat için önemli bir bilgi veren Antalya Emniyet Müdürü Cemil Tonbul, Manavgat Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nün inþaat halinde bulunan yeni hizmet binasýnýn en yakýn sürede yapýlarak, Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne verileceðini belirtti. Manavgat Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Baþkaný Avni Gelendost ise, cemiyet olarak ziyaretlerinin Antlya ve Ankara nebzinde devam edeceðini söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.