Baþkan Doðan: ‘Her þey dahil sistemi' turistlerin harcama yapmasýný engelliyor M

Akdeniz Haber - - Gündem -

anavgat Sabit ve Seyyar Pazarcýlar Odasý Baþkaný Sami Dursun Doðan, turizmde 'Her þey dahil sisteminin' turistlerin pazarda alýþveriþ yapmasýný önemli ölçüde engellediðini söyledi. Her þey dahil sistemiyle tatile gelen turistlerin harcama yapma potansiyellerini geçmiþ yýllara göre yüzde 50 düþürdüðünü belirten Doðan, turizmde acilen 'tasarým dili' ve 'anafikir' temalarýnda acilen deðiþikliðe gidilmesi gerektiðini kaydetti. Türkiye'nin turizmde en güçlü destinasyonunun Manavgat olduðunu belirten Doðan, Manavgat Sabit ve Seyyar Pazarcýlar Odasý'ný Anadolu'daki pazarcýlar odalarýndan ayýran en önemli özelliðinin esnafýn yýlýn 12 ayýnýn turizmle iç içe olmasý olduðunu söyledi. HER ÞEY DAHÝL SÝSTEMÝ HARCAMALARI DÜÞÜRÜYOR Pazarcý esnafýnýn Manavgat'ta 2005 yýlýna kadar alýþveriþ yapmada altýn çaðýný yaþadýðýný belirten Doðan, bunu 2010 yýlýna kadar fetret devrinin takip ettiðini ve son 4 yýldýr da duraklamaya girdiðini ifade etti. Her þey dahil sistemiyle tatile gelen turistlerin harcama potansiyellerinin düþük olduðunu belirten Doðan, "Esnafýn yüzünü harcama yapan turist güldürüyor. Baþta Almanlar olmak üzere yaptýklarý alýþveriþle esnafýn yüzü 2005 yýlýna kadar güldü. Her þey dahil sisteminin etkisiyle de 2010 yýlýna kadar pazarcý esnafý kendi yaðýyla kavrularak ayakta kalmaya çalýþtý. Geçen yýl aktif sezonda siftah yapmadan tezgahýný kapatan çok sayýda pazarcý esnafýmýz oldu. Turizmde acilen konsept deðiþikliðine gidilmeli. Alternatif turizm alanlarý oluþturularak bölgemize harcama potansiyeli yüksek turistler çekilmeli. Turizmde çeþitlilik arttýrýlmalý ki harcama potansiyeli turist gelmeli. Her þey dahil sistemiyle tatile gelen bir turist belirli bir bütçe ile geliyor. Tatilini bitirerek ülkesine dönmek istiyor. Havalimanýndan otele, hiç bir yeri görmeden otelden ülkesine dönen turistler var" diye konuþtu. Bölge pazarlarýnýn ekonomik canlýlýðýný baþta Almanlar olmak üzere Avrupalý turistler oluþturduðunu aktaran Doðan, bunu son yýllarda Rus ve Ýskandinav ülkeleri turistleri takip ettiðini kaydetti. Yeni gelen turistin harcama yapma potansiyelinin yüksek olduðunun altýný çizen Doðan, ürün satýmýnda iyi derecede Almanca, Ýngilizce ve Rusça bilmenin de etkili olduðunu pazardan yabancý dil bilen esnafýn bilmeyene göre daha fazla ürün sattýðýný söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.