Günal: 'Baþbakan gerçek paralel devlet olan PKK-KCK ile uðraþsýn'

Akdeniz Haber - - Gündem -

TBMM Genel Kurulu'nda Torba Kanun teklifi üzerine MHP Grubu adýna söz alan MHP Antalya Milletvekili Doç. Dr. Mehmet GÜNAL; Güneydoðu'da devletin deðil, bölücü örgütün hakimiyet kurmasýný eleþtirerek, bölücü baþý için yapýlan gösterilerde AKP Hükümeti Bakanýnýn valiye "Aman dokunmayýn!" diye talimat verdiðini söyledi. Türkiye'de kuvvetler ayrýlýðý döneminin bittiðini Recep Tayyip Erdoðan diktatörlüðünün baþladýðýný söyleyen Günal, "Paralel devlet var, bize kumpas kuruyorlar." diyen AKP'ye "Hangi Paralel Devlet Gerçek? PKK mý? Cemaat mi?" diye sordu. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletinin bölücü baþý tarafýndan açýk açýk tehdit edildiðini söyleyen Günal, "Türk milleti bu tehditlere asla boyun eðmez! Gerekirse 500 bin deðil, 5 milyon kiþi ölür ama hiçbir zaman onlarýn hayalleri gerçekleþmez!" dedi. GÜNEYDOÐU'DA DEVLET DEÐÝL, BÖLÜCÜ ÖRGÜT HAKÝMÝYET KURMUÞ! Hem açýlýmdan sorumlu hem de eski Ýçiþleri Bakaný olan Beþir Atalay'a yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ile ilgili söyledikleriyle ilgili soruyorum: Yerel yönetim özerklik þartýndan vaz mý geçtiniz? Böyle bir pazarlýk mý var? 2001 yýlýnda AKP kurulurken, birtakým okyanus ötesi güçlerle pazarlýk yaparken masaya konulan en önemli þartlardan bir tanesiydi. Acaba bunu geri mi çekiyorsunuz? Bu sýkýþmýþlýk arasýnda daha önce vermiþ olduðunuz sözlerden dolayý bazý þeyler önünüze mi konuluyor? Çünkü, bununla birlikte resmi tamamlayan bazý geliþmeler var. Daha önce Gezi olaylarý yaþanýrken polis vatandaþýn üzerine TOMA'larla, gazla saldýrýyordu, Meclisin dikmen kapýsýnda üç beþ tane sorunlu memur, iþçi veya esnaf geliyor, bir gösteri yapmaya kalkýyor, Allah ne verdiyse topuyla, tüfeðiyle bütün güvenlik birimleri üzerine gidiyor. Nedense bölücü baþýnýn 15'incý tutuklanma yýldönümünde yasa dýþý gösteriler yapýlýyor devlet yok; olaylar çýkýyor devlet yok! AKP Hükümetinin Bakaný, müsteþarý valiye talimat veriyor: "Aman dokunmayýn, aman ellemeyin." diye. HANGÝ PARALEL DEVLET GERÇEK? PKK MI?

CEMAAT MÝ? Burada, maalesef, o bölgede çalýþan arkadaþlarýmýzýn verdiði bilgiler, devletin birtakým görevlilerinin verdiði bilgiler, birtakým illerde devlet hâkimiyetinin artýk yavaþ yavaþ kalkmaya baþladýðýný ve asýl, gerçek anlamda "paralel yapý" dediðiniz yapýnýn oralara hâkim olmaya baþladýðýný gösteriyor. Ne oluyor Sayýn Bakaným? Verdiðiniz sözleri mi yerine getiriyorsunuz, herhangi bir taviz mi verdiniz? Devlet otoritesi kalmamýþ o illerde. Gerçek anlamda paralel devlet orada kurulmuþ, kafanýzdan hayalî bir paralel devlet yarattýnýz, hazýr paralel devletle mücadeleyi býraktýnýz, terör örgütüyle müzakereye baþladýnýz. Kaç gündür Meclis'te kanunlar görüþülürken "Aman, paralel devlet var, bize kumpas kuruyorlar, þuna kumpas kuruyorlar." diyerek gereksiz þeylerle oyalýyorsunuz. Kuvvetler ayrýlýðý falan kalmadý, tamamýyla kuvvetler birliði var. Kuvvetler birliðinin ötesinde de tamamen Recep Tayyip Erdoðan diktatörlüðü var. Kimse ne görüþüldüðünü bilmiyor, parmak kaldýrarak onay veriyorlar. AKP Milletvekillerinin neye parmak kaldýrdýðýný görmeden kaç defa bizim önergemize el kaldýrdýklarýný hepimiz gördük.

TÜRK MÝLLETÝ BU TEHDÝTLERE ASLA BOYUN EÐMEZ! Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milleti açýk açýk tehdit ediliyor. Ýmralý'daki bebek katili "Efendim, 50 bin kiþi ölmüþ, 500 bin kiþi daha ölür." diyor. Bunlarý nasýl kabul- lenebiliyorsunuz? Ben ve benim gibi düþünen Türk Milleti bunu kabullenmiyoruz. Bu doðrudan bir tehdit deðil midir? Çanakkale'de ölenler niye öldü? Kurtuluþ Savaþý'nda ölenler niye öldü? Baðýmsýzlýðýmýz için bugüne kadar boþuna mý þehit verdik? Bölücü baþý ve KCK ile muhatap olmayý kabullenebiliyorsanýz diyeceðim bir þey yok! Bu aleni bir tehdittir. Mücadele edecekseniz paralel devlet orada kurulmuþ, þehir yapýlanmasý, köy yapýlanmasý orada kurulmuþ ve vergi alýp, yol kesip kendilerince bir paralel devlet oluþturmuþlar. Devlet olarak önce bunlarla mücadele edin! Yürütmenin baþý olarak baþta Baþbakan ve AKP Hükümetinin bakanlarýnýn inisiyatif almasý gerekiyor. Türk milleti bu tehditlere boyun eðmez! Gerekirse 500 bin deðil, 5 milyon kiþi ölür ama hiçbir zaman onlarýn hayalleri gerçekleþmez!

MHP Antalya Milletvekili Doç. Dr. Mehmet Günal

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.