Manavgat Bahçeþehir Koleji Anaokulu'nda 100 gün partisi

Akdeniz Haber - - Gündem -

Bahçeþehir Koleji öðrencileri, okulda geçirdikleri her gün için iþaretleme yaparak sayý yazdýklarý panolarý þuana kadar çeþitli etkinliklerle deðerlendirdiler 100. günün sonunda her öðrenci evlerinde hazýrladýklarý 100 parçalý ürünleri oluþturarak yapmýþ olduklarý etkinlikleri partide arkadaþlarýna sundu. Öðrencilerimiz getirmiþ olduklarý bu etkinlikleri okulda 1 hafta boyunca sergilenecek. Ayrýca 100. günde öðrenciler, öðretmenler ve tüm çalýþanlarýmýz üzerinde taþýdýklarý 100 parçalý aksesuarlarla partiye katýldý. Bahçeþehir Koleji Manavgat anaokulu öðrencilerimiz 100. Gün pastasýný kesip dans ederek ve çeþitli oyunlar oynayarak okula geliþlerinin 100.gününü büyük bir coþku ile kutladý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.