Davutoðlu, vatandaþlar ile yemekte bir araya geldi A

Akdeniz Haber - - Gündem -

K Parti Manavgat Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan Þelale Restoranda düzenlenen programa katýlan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu burada yaptýðý konuþmada, Barýþ Kartalý Projesi hakkýnda bilgi veren Davutoðlu, AK Parti'nin ecdadýn binlerce yýl önce baþlayan yürüyüþünün bugünkü temsilcileri olduðunu ifade etti. Dýþ Ýþleri Bakaný Davutoðlu konuþmasýnda þunlarý söyledi, "Bu yürüyüþe gücümüz yettiðince katkýda bulunmaya çalýþýyoruz. Bu bir bayrak yarýþýdýr. Devraldýðýmýz bayraðý daha sonraki nesillere çok daha güçlü bir þekilde, çok daha yükseklerde teslim edebilmek için gayret sarf ediyoruz. Son 12 yýlda 3 genel seçimde, 2 referandumda, 2 yerel seçimde bu bayraðý daha iyi yerlere taþýdýðýmýz için milletimiz bize daha çok destek verdi. Þimdi bu desteði bir kez daha teyit etmenin vaktidir. Bu seçim herhangi bir mahalli seçim deðildir. Bu seçim, bu ülkenin kaderi itibarýyla bir kader seçimidir. Ya '12 yýllýk hizmetlerden sonra bu kadrolara, Ak Parti kadrolarýna daha fazla güveniy- oruz ve 12 yýl içinde Türkiye'nin kat ettiði mesafenin daha ileriye gitmesini istiyoruz. Bunun için bu iradeyi ortaya koyuyoruz' diyeceksiniz ya da birilerinin arzu ettiði ama hiçbir zaman gerçekleþmeyeceðine inandýðýmýz bir senaryo gerçekleþecek. Tekrar Türkiye 1990'lý yýllarýn havasýna dönüþecek. Bu 12 yýl içinde baþarýyla yürüyen kervanýn belki de daha azimle yürümesi için desteðinizi bize verecek misiniz?" dedi. Türkiye'nin dünyanýn her yerinde onurla temsil edilmesini saðlamayý hedeflediklerini kaydeden Davutoðlu, "Allah'ýn izniyle son 12 yýlda bu anlamda büyük mesafeler kat edildi. Bu kervanýn hiç durmadan yürümesi lazým. Hiç aksamadan bu kervanýn yoluna devam etmesi lazým" dedi. AK Parti Manavgat Ýlçe Teþkilatý tarafýndan Bakan Davutoðlu onuruna Manavgat'ta yaþayan Karamanlý ve Konyalýlarýnda katýldýðý yemeðe Ak Parti Antalya Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Menderes Türel, Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, Ak parti Ýl Baþkaný Av. Mustafa Köse, Ak parti Manavgat Ýlçe Baþkan Vekili Hüseyin Özdemir ile partililerde hazýr bulundu. Yemeðin ardýndan Bakan Davutoðlu ve beraberindekiler Sarýlar'a geçerek Recep Barut'un Sarýlar Seçim Ofisinin açýlýþýný gerçekleþtirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.