Çakmak: 'Ülkemizde maalesef 'hukukun üstünlüðü' rafa kalktý'

Akdeniz Haber - - Gündem -

DSP Manavgat Ýlçe Baþkaný Ahmet Çakmak, HSYK'nýn Adalet Bakanlýðý'na baðlanmasýna karþý olduklarýný söyledi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün yasayý onaylamamasýný beklediklerini belirten Çakmak, AKP iktidarýnýn, 17 Aralýk rüþvet ve yolsuzluk operasyonu sonrasý yargý üzerinde yaptýðý baský ile 'hukukun üstünlüðünü' rafa kaldýrdýðýný kaydetti. 30 Mart mahalli seçimleriyle ilgili parti binasýnda basýn açýklamasý yapan Çakmak, HSYK'yý Cumhurbaþkaný Gül onaylasa da Anayasa Mahkemesi'nin iptal edeceðine inançlarýnýn tam olduðunu söyledi. 17 Aralýk rüþvet ve yolsuzluk operasyonu sonrasý iktidarýn yargýyý yürütmenin emrine vermesiyle Türkiye'nin olaganüstü döneme girdiðini belirten Çakmak, HSYK düzenlemesiyle olaganüstü dönemin kapalý rejime dönüþtüðünü ifade etti. Ülkede 2 ay içinde tek parti döneminin baþladýðýný belirten Çakmak, Avrupa Birliði (AB) bir günde hükümete 2 defa uyarý mektubu göndermesinin geldiði nokta açýsýnda üzüntü verici olduðunu kaydetti. Çakmak, "Ülkemiz adým adým parti devletine doðru gidiyor. Bir ülke düþünün hiç bir hukuki iþlem olmadan bir ilde 750 polisin yeri deðiþtiriyor. Polisler ve yargýçlar hallaç pamuðu gibi kýþ ayýnda ilden ile savruluyor. Bunun adý parti devleti. Halimiz üçüncü dünya ülkelerini andýrýyor. Ýmza attýðýmýz evrensel insan haklarý ilkelerinden bir bir koparýlýyoruz. Antidemokratik uygulamalarla ülkemiz dünyada yalnýzlaþýyor. Yalnýzlaþtýrýyor. Bütün bu anti demokratik iþler yapýlýrken ülkeyi yönetenler rüþvet ve yolsuzluk olayýný örtbas etmek için 'paralet devlet' hikayeleriyle milleti uyutmaya çalýþýyorlar. Maalesef ülkemiz yürütme kuþatmasý altýndadýr. Bu kuþatmayý 30 Mart mahalli seçimleri yýkacaktýr. Onun için 30 Mart mahalli seçimleri sýradan bir seçim deðildir. Onun için bir oy ne çýkar demeyelim. Oylarýmýz týpki mustluklardan damlayan su damlalarý gibi göl olur ve 30 Mart'ta ülkemizi kuþatan AKP hükümetine ders olur" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.