Baþkan Sözen: ‘Partimizde asla küskünlük söz konusu deðil'

Manavgat Belediye Baþkaný ve CHP Belediye Baþkan Adayý Þükrü Sözen, Cumhuriyet Halk Partisi Manavgat Ýlçe Örgütü'nde hiçbir þekilde küskünlüðün, kýrgýnlýðýn ve kavganýn olmadýðýný söyledi.

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Belediye Baþkaný Sözen, partide küskünlük ve kýrgýnlýk olmadýðýný belirterek, "Bu süreçler görev deðiþimidir. 5 yýl boyunca AK Parti, MHP ve CHP'de beraber çalýþtýðým arkadaþlarýma da teþekkür ediyorum. Onlarýn katkýlarýný unutmak mümkün deðil. Her birinden ciddi destek aldým. Asla insan tercih etmek deðil, bu bir görev deðiþim sürecidir. Partimiz de son derece hoþgörülü karþýladý ki, bizde asla bir kýrgýnlýk söz konusu olmadýðý gibi þimdiden sonra da olmaz. Görev anlayýþý göre alan ve alacak olan arkadaþlarýmla tamdýr. Bir kýrgýnlýk söz konusu deðil. Yolumuza Manavgat'ýn önünü açmak için devam ediyoruz. Tabi bu süreçleri taþýmak sadece kiþilerin iþi deðil. Manavgat'ta görev alan STK'larýn derneklerin kurumlarýn hepsine iþ düþüy- or. Manavgat'ý beraberce taþýmak mecburiyetindeyiz. Biz de yerel yönetim olarak sorumluluk anlayýþý içindeyiz. Bu sorumluluk anlayýþýndandýr ki, bu süreci taþýyacak, Manavgat'la ilgili en az bizler kadar sorumluluk alabilecek, mesleklerinde baþarýlý, özel hayatlarýnda hiçbir sýkýntýya fýrsat vermemiþ arkadaþlarým bizlerle bu dönemi paylaþmak için göreve talip oldular" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.