Davutoðlu: ‘Bu seçim ülkenin kaderi itibariyle kader seçimidir'

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, 30 Mart mahalli seçimlerinin Türkiye'nin 12 yýl içinde kazandýklarýnýn teyit edilmesi olacaðýný söyledi. Davutoðlu, "Bu seçim herhangi bir mahalli seçim deðildir. Bu ülkenin kaderi itibariyle kader seçimidir. 12 yýldýr yapýlan hizmetlerin daha fazla götürülmesi ve daha ileriye taþýnmasý için irade koyma seçimidir. Ya da birilerinin arzu ettiði ama gerçekleþmeyecek olan senaryo ile Türkiye'yi 90'lý yýllara geri döndürme olacak" dedi.

Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, 30 Mart mahalli seçimlerinin Türkiye'nin 12 yýl içinde kazandýklarýnýn teyit edilmesi olacaðýný söyledi. Davutoðlu, "Bu seçim herhangi bir mahalli seçim deðildir. Bu ülkenin kaderi itibariyle kader seçimidir. 12 yýldýr yapýlan hizmetlerin daha fazla götürülmesi ve daha ileriye taþýnmasý için irade koyma seçimidir. Ya da birilerinin arzu ettiði ama gerçekleþmeyecek olan senaryo ile Türkiye'yi 90'lý yýllara geri döndürme olacak" dedi. Bakan Davutoðlu, Sarýlar beldesinde halka hitap etmeden önce küçük þelalede Manavgat'ta yaþayan Karaman ve Konyalýlar ile birlikte bir araya geldi. Davutoðlu, Konyalý olduðunu ve Manavgatlýlarýn, Antalyalýlarýn kabinede sadece bir bakaný olduðunu düþünmemesini, kendisini de Antalyalý bir bakan olarak görmelerini istedi. Konyalýlara yaptýðý konuþmada, 30 Mart mahalli seçimlerinin sýradan bir seçim olarak görülmemesi gerektiðini belirten Davutoðlu, bu ülkenin gücüyle her zaman gurur duyulmasý gerektiðini kaydetti. Bu seçimle Türkiye'nin 12 yýl içinde kazandýklarýnýn teyit edilmesini halkýn onayýna ve rýzasýna sunduklarýný belirten Davutoðlu, iktidarlarýndan önce mili iradeye müdahale edilmesine þahit olunduðunu hatýrlattý. Davutoðlu, "Son 12 yýl içinde sizin verdiðiniz emanete sahip çýkýlmasýna þahitlik eder misiniz? Baþka hiçbir kaynaktan ne talimat, ne tavsiye almadýðýmýza þahitlik eder misiniz? Ýþte o zaman baþýnýzý her zaman dik tutan bu iradeye tekrar onay veriyoruz diyeceksiniz. Birileri þu bu gerekçelerle bu kutlu yürüyüþe engel olmak isteyecekler. Biz zaten bu engelleri görerek bu yola çýktýk. Bizim oturup, pes etmemizi bekleyenler olabilir. Biz Toroslarýn çocuklarý ne pes ederiz, ne de yoruluruz" diye konuþtu. Bakan Davutoðlu, seçmene, "Son 12 yýl içinde yaþanýlan gerçeklikle bu ülkenin iktisaden ayný gerçeklikle ilerlediðine þahitlik eder misiniz?" diye sordu. Davutoðlu, 12 yýlda kiþi baþý milli geliri 3 bin dolardan 11 bin dolara yükselttiklerini söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.