Saadet köylerde oy patlamasý yapacak

Akdeniz Haber - - Gündem -

Seçim çalýþmalarý kapsamýnda köy ziyaretlerini sürdüren Saadet Partisi Manavgat Belediye Baþkan Adayý Ýlhami Demiral, Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Maslak, Belediye Meclis Üyesi Adaylarý ve gençlik kollarý ile birlikte Denizkent, Perakende, Denizyaka, Büklüce, Aþaðý ýþýklar, Yukarý ýþýklar ve bereket köylerinde ziyaretler yaparak halkýmýzýn yaþadýðý sýkýntýlarý ve taleplerini yerinde dinleme imkaný buldu. Özellikle ekonomik alanda insanýmýzýn büyük sýkýntý içerisinde olduðunu, Yüksek mazot, gübre, sulama suyu fiyatlarý nedeni ile tarlasýný ekemediðini ve ürünlerininde karþýlýðýný alamadýklarýný belirttiler. Ýlk defa Bu hükümet zamanýnda Saman ithalinin gerçekleþtiðini, hayvancýlýkta et ithalinim, anguslarýn ithal edildiðini gördük Tarým bitmiþtir ve köylü bu hükümet zamanýnda yok olmuþtur. dediler. Tarým ve hayvancýlýkla uðraþan köylülerimizin alýn terinin karþýlýðýný alamadýklarýný müþahede ettik.Tarým ve Hayvancýlýðý yok eden Akp þimdide Büyükþehir yasasý ile birlikte köylüleri haraca baðlayacak ve Ekemediðimiz arazilerimizde vergilenecek artýk köyde yaþamak ta imkansýz hale gelecek dediler. Saadet Partisi olarak iktidar ortaðý olduðumuz REFAHYOL hükümeti döneminde yapýlan hizmetlerin hala unutulmadýðýný, milletimizin saadet Partisine olan güveninin artarak devam ettiðini gördük. Öncelikle köylerimizin su, kanalizasyon ve altyapý ihtiyaçlarýnýn hýzlý bir þekilde yapacaklarýný, Köylere cenaze olduðunda cenaze ile ilgili iþlemlerin yapýlabileceði, yemek verilebilecek ve sosyal hizmet ve spor yapýlabileceði hizmet binalarý yapacaklarýný, ayrýca köylülerin ürettiði ürünlerin otellere pazarlanmasý için projeleri olduðunu söyleyen Demiral, "Bu çalýþmalarýmýzý hýz kesmeden devam ettirerek öncelikle yerelde daha sonrada genel seçimlerde halkýmýzýn desteði ile tekrardan halkýmýza hizmet edeceðiz ve sürekli halkýmýzla iç içe olmaya devam edeceðiz" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.