Þükrü Sözen basýnla bir araya geldi

Akdeniz Haber - - Gündem -

Kahvaltýlý basýn toplantýsýnda Belediye Meclis üyesi adaylarý, CHP Ýlçe Baþkaný Ahmet Öztürk, Kadýn Kollarý Baþkaný Dilþat Taþ ile yöneticileri hazýr bulundu. Manavgat Belediye Baþkaný ve CHP'nin yerel seçimlerdeki adayý Þükrü Sözen dün Irmak kenarýnda yeni açýlan Coffe Mania'da basýn mensuplarý ile bir araya geldi. Belediye meclis üyesi adaylarýnýn da hazýr bulunduðu kahvaltýlý basýn toplantýsýna CHP Ýlçe baþkaný Ahmet Öztürk, Kadýn kollarý baþkaný Dilþat Taþ ve yönetim kurlu üyeleri de vardý. Kahvaltý öncesi söz alan CHP ilçe baþkaný Ahmet Öztürk basýn mensuplarýna katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ederek afiyet olsun dileklerini ilettikten sonra kahvaltý sonrasý Belediye baþkaný Þükrü Sözen'in kadrosunu tanýtacaðýný belirtti. Kahvaltý sonrasý söz alan Þükrü Sözen yeni dönem için tamamen gençlerden oluþan bir kadro kurduklarýný pýrýl pýrýl gençlerin her birinin donanýmlarýnýn ise kendi çaplarýnda çok üst düzeyde olduðunu söyledi. Yeni meclis kadrosunu Manavgat'a tanýtmak amacýyla düzenledikleri basýn toplantýsýnýn amacýnýn göreve geldikleri günden bu yana deðiþim rüzgarlarýnýn devamý olduðuna dikkat çekerek, genç kadronun Manavgat'a çok büyük katkýlar saðlayacaðýna inandýklarýný ifade etti. Þükrü Sözen, Manavgat kamuoyunda lanse edilmeye çalýþýldýðý gibi parti içinde kopuk- luklarýn ve küslüklerin olmadýðýný da belirterek, parti ahlaký ve terbiyesi çerçevesinde tamamen demokratik biçimde çalýþmalarýnýn devam ettiðini 30 Mart günü sandýða gidecek olan seçmenlerin Cumhuriyet Halk Partisi baþkan adayý ve meclis üyesi adaylarýna güvenoyu vereceklerine yürekten inandýðýný sözlerine ekledi. Beþ yýl içinde gerçekleþtirdikleri projelerin hiç birinin yabana atýlmamasý gerektiðini de vurgulayan Þükrü Sözen, hükümetlerin bile ülkenin gelecek 50 yýlýný planladýklarýný hatýrlatarak Cumhuriyet Halk Partisi Manavgat teþkilatý ve Belediye yönetimi olarak planladýklarý her projenin Manavgat'ýn en az 20 yýlýný ilgilendirdiðini söyleyerek þöyle konuþtu; "Ülke yöneten hükümetler bugün ülkenin geleceðine yönelik en az elli yýllýk plan ve projeleri hazýrlayarak alt yapýsýný hazýrlýyorlar. Bizlerde göreve geldiðimiz günden buyana projelerimizin birçoðunu yaþama geçirdik. Bundan sonrada halkýmýzdan güvenoyu alarak diðer projelerimizi yaþama geçireceðiz. Yarýn yeni açtýðýmýz Ýbrahim Sözen Gençlik merkezinde Manavgatlýyla kucaklaþarak tüm projelerimizi paylaþacaðýz. Yarýn saat 17.00'de tüm Manavgatlýlarý Ýbrahim Sözen Gençlik merkezimizde bekliyoruz" dedi. Þükrü Sözen konuþmasýnýn ardýndan Belediye meclis üyelerinin meslekleri ve yaþamlarý ile birlikte tek tek tanýttý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.