Einstein ' den

Akdeniz Haber - - Gündem -

ÜNLÜ bilim adamý Albert Einstein, "Dünyayý nasýl görüyorum" adlý kitabýnda bakýn neler diyor: -Yolumu aydýnlatan ve beni durmadan saðlam bir yüreklilikle dolduran ülküler iyilik, güzellik ve doðruluk oldu. Ýnsanýn uðrunda çaba gösterdiði bayaðý amaçlar yani mal mülk sahibi olmak, toplumsal baþarýlar, iyi yaþam, genç yaþlarýmdan beri bana tiksinti vermiþtir. Kendimi bütünüyle ne devlet, ne doðduðum topraklara, ne dostlar çevresine hatta ne de yakýnlarýma adadým. Benim siyasal ülküm "demokrasi ülküsü"dür. Herkese kendi kiþiliði içinde saygý duyulmalý ve kimse putlaþtýrýlmamalýdýr.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.