Antidemokratik uygulamalarla Türkiye 2 ay içinde otoriter rejime dönüþtü

Akdeniz Haber - - Gündem -

Demokratik Sol Parti (DSP) Antalya Büyükþehir belediye baþkaný adayý avukat Mücahit Gündoðdu, 17 Aralýk rüþvet ve yolsuzluk operasyonu sonrasý antidemokratik uygulamalarla Türkiye'nin otoriter bir rejime dönüþtüðünü söyledi. Mücahit Gündoðdu, 30 Mart mahalli seçimler kapsamýnda DSP Manavgat Ýlçe Baþkanlýðý'nda Ýlçe Baþkaný Ahmet Çakmak ve belediye baþkaný adayý Barýþ Bani ile birlikte basýn açýklamasý yaptý. 17 Aralýk'ýn tarihinin Türkiye'nin otoriter bir rejime gitmede milat olduðunu belirten Gündoðdu, ülkede 2 ay içinde yapýlan antidemokratik uygulamalarla 'dünyada yalnýzlaþan ve sözüne itibar edilmeyen' ülke konumuna düþülmesinin üzüntü verici olduðunu kaydetti. Antidemokratik uygulamalara karþý AB'nin hükümete bir günde 2 defa uyarý mektubu gönder- mesinin 'ibretlik bir durum' olduðunu anlatan Gündoðdu, HSKY'nýn Adalet Bakanlýðý'ýna baðlanmasýnýn yürütmenin yargýyý her yönüyle kuþattýðýnýn göstergesi olduðunu ifade etti. Ýki ay içinde Türkiye'nin hukuk alanýnda üçüncü dünya ülkesi konumuna düþmesinin millete derin üzüntüsü içinde olduklarýnýn altýný çizen Gündoðdu, sözlerini þöyle sürdürdü, "Maalesef ülkemizde kuvvetler ayrýlýðý ilkesi ihlal edilerek yargý yürütmenin emrine sokuldu. HSYK Adalet Bakanlýðý'nýn memurluðu konumuna düþtü. Hukukun olmadýðý bir ülkede insanlar geleceðe güvenle bakamaz. Beni esas üzen Ankara Hukuk Fakültesi'nden sýnýf arkadaþým olan eski Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç gibi hukuk adamlarýnýn ülkede bunca hukuksuzluðun yaþandýðý bir dönemde seslerini çýkarmamasý. Hukuk hepimize lazým. Dünyanýn hiç bir ülkesinde insanlara suç isnat edilerek suçlu aranmaz. Maalesef ülkemiz bunu yaþýyor. Hükümetin antidemokratik uygulamalarýnda sürekli söylediði 'paralel yapý' söylemleri kabak tadý verdi. Adama sormazlar mý, bakan çocuklarýnýn evinde ayakkabý kutularýnda çýkan paralarý da 'paralel yapý' mý koydu diye. Bu söylemlerin hepsi 17 Aralýk rüþvet ve yolsuzluk operasyonu sonrasý çýkan tabloyu örtmeye yönelik. Bu masallara milletin karný tok" dedi. DSP olarak her zaman ilkeli siyaset yapmada tavýrlarýnýn net olduðunu belirten Gündoðdu, merhum onursal genel baþkanlarý Bülent Ecevit'in dürüstlük, ilkeli siyaset ve inançlara saygýlý siyaset yapma anlayýþýnýn her zaman kendilerine rehber edindiklerini kaydetti. Türkiye otoriter bir rejime doðru giderken Bülent Ecevit'in basiretli devlet adamý duruþuyla deðer ve kýymetinin bir kez daha anlaþýldýðýný belirten Gündoðdu, bu milletin gönül erlerinin her daim Karaoðlan'a ülkenin milli meselelerinde dik duruþ sergilemesi ve mazlumlara ve maðdurlara sahip çýkmasýyla hep rahmet ve minnetle anýlacaðýný söyledi. 'BÝR OYDAN BÝR ÞEY ÇIKMAZ DEMEYELÝM' DSP Ýlçe Baþkaný Ahmet Çakmak'ta yaptýðý açýklamada, 30 Mart mahalli seçimlerinin genel seçimlerinin kaderini belirleyeceði için tarihi öneme sahip olduðunu kaydetti. Ülkece kritik süreçten geçildiðini belirten Çakmak, "2 aydan elden çýkan demokratik kazanýmlarýnda yine geri kazanýlmasý için 'bir oydan ne çýkar demeyerek, sandýða giderek oyumuzu kullanarak vatandaþlýk görevimizi' yerine getirelim" dedi. Belediye baþkaný adayý Barýþ Bani'de 30 Mart'ta seçilmesi halinde Manavgat'a yapacaðý yatýrýmlarla ilgili bilgilendirme yaptý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.