Taþaðýl seçim bürosu açýldý

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Büro açýlýþýna katýlan Antalya Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Menderes Türel, göreve geldikleri ilk bir yýl içinde Taþaðýl bölgesinde bir soðuk hava deposu ve birde paketleme tesisi kuracaklarý müjdesin verdi. Türel, Büyükþehr Belediyesi olarak sulama birliklerinin elektrik ücretlerini de kendilerinin ödeyeceðini kaydetti.

Büro açýlýþýna katýlan Antalya Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Menderes Türel, göreve geldikleri ilk bir yýl içinde Taþaðýl bölgesinde bir soðuk hava deposu ve birde paketleme tesisi kuracaklarý müjdesin verdi. Türel, Büyükþehr Belediyesi olarak sulama birliklerinin elektrik ücretlerini de kendilerinin ödeyeceðini kaydetti. 'Manavgat sevdamýz gerçek' sloganýyla yerel seçim çalýþmalarýný sürdüren Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut Taþaðýl seçim irtibat bürosunu törenle açtý. Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, 30 Mart'ta yapýlacak olan yerel seçimler için 'Manavgat Sevdamýz Gerçek' sloganýyla sürdürdüðü çalýþmalarýnda Taþaðýl irtibat bürosunu törenle hizmete açtý. Açýlýþa AB Bakaný ve Baþmüzakereci Mevlüt Çavuþoðlu, Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Antalya Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Menderes Türel ve kalabalýk bir topluluk katýldý. Vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiði açýlýþ töreninde ilk konuþmayý Taþaðýl Belediye Baþkaný ve Ak Parti Manavgat Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Alp yaptý. TAÞAÐIL YATIRIMA

DOYACAK Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Antalya Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Menderes Türel, bir çok defa Taþaðýl'a gelerek, kahvede çay içtiðini ve bundan büyük memnuniyet duyduðunu ifade ederek, "Beni Taþaðýl'a çeken, Taþaðýl'a sevdalý Ahmet Alp baþkanýmýzdýr. Kendisiyle her vesileyle görüþürüz. Her zaman Taþaðýl'a yapýlacak olan hizmetlerle ilgili bizi ara ve sorar, bizde elimizden geldiðince destek oluruz" dedi. 30 Mart'tan sonra Taþaðýl'ýn çok daha farklý hizmet alma imkanýna kavuþacaðýný kaydeden Türel; "Siz bakmayýn, yalanlarla dolanlarla gelip gelip aklýnýzý karýþtýrmak için buralarda hizmet yapýlamayacakmýþ iddiasýný ortaya koyanlara. Sizlere broþürler daðýtýyoruz. O broþürlerde kanun maddeleri ve o iftiralarýn hepsinin cevabý var. Tarým ve hayvancýlýkla ilgili bütün haklar aynen devam ediyor. Ama ne oluyor hizmet bütçesi 10 misli artýyor, Taþaðýl hizmet yaðmuruyla tanýþýyor. Taþaðýl belediyesi geçtiðimiz günlerde kanalizasyon ihalesi

ni

yaptý. Beni sandýktan çýkartýrsanýz, bu kardeþiniz, bu yatýrýmýn tamamýný bitirecek" dedi. SOÐUK HAVA DEPOSU VE PAKETLEME TESÝSÝ SÖZÜ Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut'un konuþmasýnda dile getirdiði soðuk hava deposu ve paketleme tesisi için müjde veren Türel; "Bu kardeþiniz, siyasi yaþamý boyunca verdiði her sözü yerine getirmiþtir. Ötekiler gibi, Antalya'da herkese bedava elektrik, 100 bin kiþiye iþ diye yalan vaatlerle hizmete gelip bu sözlerini unutanlardan olmadým, olmayacaðým. Bu kardeþinizin sözü senettir. Biz, Taþaðýl'ýn tarýmdaki sorunlarýný çok iyi biliyoruz. Soðuk hava deposu, paketleme tesisi, Bizim hizmetlerimiz söz verdikten sonra uzamaz. Biz birde hizmet ederken tarihte veririz, o yüzden siz hiç merak etmeyin. Bu kardeþiniz Allah'ýn izniyle, sizlerin destekleriyle hizmete geldiðinde çok deðil, 1 sene içinde hem paketleme tesisini hem de soðuk hava deposunu sizlerin emrine sunacaðýz. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn" diye konuþtu. 11 YILLIK ÇALIÞMANIN ÖZETÝ Açýlýþa katýlan AB Bakaný ve Baþmüzakereci Mevlüt Çavuþoðlu'da hükümet olarak son 11 yýlda yaptýklarý çalýþmalardan bahsederek; "11 sene önce Türkiye'nin milli geliri 230 milyar dolardý, bugün ise türkiyenin milli geliri 800 milyar dolar. 11 sene önce Türkiye'nin IMF'e borcu 23.5 milyar dolardý. Bugün ise IMF'e borcumuz yok hatta IMF'e 5 milyar dolar kredi açtýk. Ýþte böyle bir Türkiye var artýk. 11 sene önce milletimiz hastane kuyruklarýnda eczane kuyruklarýnda inim inim inliyordu. Tedavi göremiyor, ilaçlarýný alamýyordu. Ama bugün herkes birinci sýnýf vatandaþ gibi istediði resmi özel bütün hastanelerden hizmet alýyor. Devlet hastaneleri pýrýl pýrýl, yatakhaneler pýrýl pýrýl her yerde doktor her yerde ilaç var. 11 sene önce vatandaþlarýmýzýn kimi kimsesi yoktu. Artýk Baþbakanýmýzýn liderliðinde bütün vatandaþlarýmýzýn devleti var. Herkesin saðlýðýný ve eðitimini karþýlýyor" dedi. Konuþmalarýn ardýndan Taþaðýl seçim bürosu açýldý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.