Baþkan Þükrü Sözen, Meclis Üyelerini tanýttý

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Manavgat Belediye Baþkaný ve CHP Belediye Baþkan Adayý Þükrü Sözen, Belediye Meclis Üyelerini düzenlenen bir kahvaltýda tanýttý. Meclis Üyeleri tanýtýmýnda konuþan Belediye Baþkaný Sözen, Side'nin turizmde marka deðerinin yüksek olduðunu, seçilmesi halinde bu deðeri en yükseðe çýkaracaðýný söyledi.

Manavgat Belediye Baþkaný ve CHP Belediye Baþkan Adayý Þükrü Sözen, Belediye Meclis Üyelerini düzenlenen bir kahvaltýda tanýttý. Meclis Üyeleri tanýtýmýnda konuþan Belediye Baþkaný Sözen, Side'nin turizmde marka deðerinin yüksek olduðunu, seçilmesi halinde bu deðeri en yükseðe çýkaracaðýný söyledi. Baþkan Sözen, Ýlçe Baþkaný Ahmet Öztürk, CHP Manavgat Seçim Koordinasyonu Baþkaný Asým Bozkurt ve Partililerle birlikte yeni dönem belediye meclisi üyelerini tanýttý. Sözen, tanýtým öncesi Manavgat'a 29 Mart yerel seçimleri sonrasý 5 yýl içinde yaptýklarý hizmetler hakkýnda bilgilendirme yaptý. Manavgat'ýn 200 bin yatak kapasitesiyle birinci önceliðinin turizm olduðunu belirten Sözen, bu baðlamda belediye meclisi üyeleri arasýnda ilçede uzun yýllar profesyonel manada turizm sektörüyle uðraþan turizmcilerin olduðunu kaydetti. 30 Mart mahalli seçimler kapsamýnda rakip partilerin turizmi engelleyecek kara propagandasýna hiç kimsenin inanmamasý gerektiðinin altýný çizen Sözen, Manavgat gelirlerinin 50 ilden büyük olduðu bilincinde olduklarýný 34 gün sonra yapýlacak olan seçimde ikinci defa yetki almasý halinde turizm çýtasýný daha da yukarý çekeceklerini söyledi. 200 bin yatak kapasitesi ile Antalya'ya gelen turistin üçte birinin Manavgat'ta aðýrlandýðýna dikkat çeken Sözen, yýllýk yaklaþýk 4,5 milyar lira turizm girdisinin oluþtuðunu ifade etti. Sözen, sözlerini þöyle sürdürdü, "Beþ yýlda yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn teminatý. Manavgat'ýn birinci önceliði turizm. Bizde turizmi önemli görüyoruz ve önemsiyoruz. Bilindiði üzere Side turizmde bir dünya markasý. Bu markayý daha da yukarý çekeceðiz. Bu marka deðerini koruyacaðýz. Manavgat'ýn 64 kilometre kýyý þeridi bandýný gözümüz gibi koruyacaðýz. Belediye meclisi üyesi arkadaþlarýmýz arasýnda profesyonel anlamda turizmci arkadaþlarýmýz var. Onlarýn birikiminden istifade edeceðiz" dedi. Sözen, konuþmasýnýn ardýndan belediye meclisi üyeleriyle birlikte ýrmak kenarýnda hatýra fotoðrafý çektirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.