POLÝTÝKA VE ÝNSAN..

Akdeniz Haber - - Gündem - Avni Gelendost avnigelendost@hotmail.com

Bir toplantýda ünlü bir politikacý, ünlü bir ressama sormuþ: "Siz boþ zamanlarýnýzda resim yapýyormuþsunuz. Doðru mu?" "Hayýr" demiþ ünlü ressam: "Tam tersine boþ zamanlarýmda politika yaparým" **** Ýþi gücü býraktýk bir kenara.. Bizde politika yapar olduk son günlerde.. Yanlýþ anlamayýn hiçbir siyasi parti taraftarý deðiliz, üyeliðimizde yok. Belediye meclis üyesi adayý ya da mahallemize muhtar olma gibi bir iddiamýzda yok. Gel gelelim gazeteci olmamýz nedeniyle mecburen politika yapanlardanýz.. Hem de toplumun gözünde en önde gelen cinsinden. Nereye gitsek.. Kime selam sabah versek. Hal hatýr sorsak. Ýnanýn hemen "Kim kazanýr? Sizin gözünüzde Manavgat'ta seçimler ne aþamada?" sorularýna muhatap oluyoruz. Ýster istemez iþin içine girip politika yapmak zorunda kalýyoruz. Ressamýn deðdi gibi boþ vakitlerimizde gazetecilik yerine politika yapar olduk son günlerde. Bize soruyu yöneltenin siyasi kimliðine göre mi konuþsak.. Yoksa gerçekleri, yansýtsak.. Ya da yaðdanlýk, yalakalýk yapýp ta "Kardeþim bu iþ bitmiþtir sizin parti ipi göðüsler" cevabý mý versek anlayamadým gitti. Bendeniz þahsen bu iþin içinden çýkabilmiþ deðilim. Tüm siyasi partilerin adaylarý ile belediye meclis üyesi listelerinde tandýk simalar var. Belediye baþkan adaylarý da aynen öyle. Ne etsek,ne eylesek te acaba nasýl cevap versek gibi bir sýkýntý yaþýyoruz.. Geçenlerde bir sohbet sýrasýnda üç-beþ genç partili kardeþim sokuldu yanýma.. -Avni abi sen gazetecisin bilirsin, bizim baþkanýn durumu nasýl?.. Hiç duraksamadan yanýtladým gençlerin sorusunu sizin baþkan üçüncü sýrada diye.. Aradan on-on beþ gün geçti yine ayný gençlerle karþýlaþtým.. Yine sordular ayný soruyu bana .. Bende bu kez ikinci sýraya yükseldiniz dedim. Ýlk konuþmamýzla aradan geçen zaman dilimindeki verdiðim cevap memnun etti gençleri.. Teþekkür edip ayrýldýlar yanýmýzdan.. Sahi, yahuuu Manavgat'ta seçimlerin sonuçlarýný bilen var mý?. Varsa bir yol beri gelsin de birlikte siyaset yapalým. Boþ zaman yaratýrýz kendisine. Haydi, kalýn saðlýcakla. Her þey yüreðinize göre olsun..

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.