Devlet Bahçeli, yarýn Manavgat'a geliyor

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

MHP Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli, yarýn Manavgat'a geliyor. MHP Manavgat Ýlçe Baþkaný Yener Çiviler, parti binasýnda yaptýðý açýklamada, genel baþkanlarý Devlet Bahçeli'nin 27 Þubat tarihinde Manavgat'a geleceðini bildirdi. Genel baþkanlarýnýn 27 Þubat'ta partilerinin Manav- gat Belediye baþkaný adayý Raþit Enhoþ'un Burasý Manavgat projesinin tanýmýný yapacaðýný belirten Çiviler, tanýtým projesinin Manavgat Sueno Otel'de yapýlacaðýn söyledi. 27 Þubat'ta genel baþkanýmýzý Manavgat'ýmýzda aðýrlamanýn gururu yaþayacaklarýný belirten Çiviler, "Genel baþkanýmýz 27 Þubat'ta aðýrlayacaðýz. Genel baþkanýmýz, partimizin Manavgat Belediye baþkan adayý Raþit Enhoþ'un Burasý Manavgat projesinin tanýtýmýný yapacak. 30 Mart mahalli seçimlerinde Manavgat Belediyesi'nin üç hilalle buluþturmak istiyoruz. Buluþturacaðýmýza da yürekten inanýyoruz" dedi.

Dr. Devlet Bahçeli

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.