Türk Eðitim Sen, bugün iþ býrakma eylemi yapacak

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Türk Eðitim Sen Antalya 2 No'lu Þube Baþkaný Fethi Kurt, deðiþmekte olan Milli Eðitim Bakanlýðý yasa tasarýsýna tepki için bugün bir gün iþ býrakma eylemi yapacaklarýný bildirdi. Yasa tasarýsýný hükümetin bir sivil darbesi olarak gördüklerini belirten Kurt, iktidarýn gerçek anlamda bir paralel yapý oluþturmak istediðini tasarýyla gösterdiðini kaydetti. Kurt, "Deðiþmekte olan MEB yasa tasarýsýný sivil bir darbe olarak görüyoruz. AKP iktidarýnýn kendi devletini kurmak istediði MEB'te paralele yapý oluþturmaya çalýþtýðý gerçeðinden hareketle Türk Eðitim Sen tüm Türkiye'de 26 Þubat Çarþamba günü iþ býrakma eylemi yapmaya karar almýþtýr" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.