ARO: ‘Turizmi þekillendiren ana unsur çevredir'

Akdeniz Haber - - Gündem -

Antalya Rehberler Odasý (ARO) Baþkaný Hasan Uysal, milli park ve arkeolojik sit alanlarý yakýnlarýna tatil köyleri yapýlmasýna karþý olduklarýný bildirdi. Dünya Rehberler Günü ile ilgili açýklama yapan ARO Baþkaný Uysal, turizmin geleceðini çevrenin oluþturacaðýný, bu sebeple çevrenin ve doðal güzelliklerin korunmasýnýn önemli olduðunu söyledi. Uysal, bu baðlamda Phaselis'in hemen yakýnýnda bulunan kýsmen milli park ve arkeolojik sit sýnýrlarý içinde planlanan tatil köyü projesinin kesinlikle iptal edilmesi gerektiðini kaydetti. Aksi takdirde bu projenin emsal teþkil ederek, bundan sonra benzeri alanlara baþka tesislerin yapýlmasýnýn önünü açacaðýný belirten Uysal, turizmin geleceði açýsýndan tehdit oluþturan maden arama sahalarý ve özellikle taþ ocaklarýnýn sýnýrlandýrýlmasý gerektiðini söyledi. Dünya turizminin baþkenti olan Antalya'da, 2 bin taþ ocaðý bulunduðunun altýný çizen Uysal, "Bütün dünyada turizmi þekillendiren ana unsur çevredir. Çevre olmadan ve korunmadan turizm olmaz. Taþ ocaklarýnýn çevreye ve biyolojik çeþitliliðe verdiði zarar büyük. Çevreye verdiði zararýn inanýlmaz boyutlarýný, asýl havadan, uçak ile seyahat esnasýnda fark ediyorsunuz. Bu talan ve katliam bu hýzda devam ederse, ekolojik denge bir kaç yýla kalmaz geri dönüþü olmayacak þekilde zarar görecektir. EXPO Antalya 2016'ya hazýrlýk yapan bir dünya kenti olma yolundaki Antalya, bir taraftan çevreye duyarlý olacaðýný belirtiyor iken, diðer tarafta gözardý edilen doða ve tarih tahribatlarýnýn oluþturduðu çeliþkiyi yaþýyor" dedi. TURÝZMÝN BEL KEMÝÐÝNÝ REHBERLER OLUÞTURUR Uysal, 30 yýl önce 2 milyon turist ile baþlayan Türk turizmini geliþtirme hamlesinin zaman içerisinde 17 kat büyüyerek 35 milyon turiste ulaþtýðýný belirtti. Uysal, bacasýz sanayi turizmin yýllýk ekonomiye 30 milyar dolar girdi ile istihdam oluþturduðunu kaydetti. Turist rehberlerinin turizmin bel kemiðini oluþturduðu- nun altýný çizen Uysal, turizm rehberlerinin gayretli çalýþmalarýyla Türkiye'nin dünya turizminde en güvenilir ülke konumuna geldiðini ifade etti. Turizm çeþitliliðini artýrma, alternatif tur güzergâhlarý hazýrlama çalýþmalarýna özel önem verdiklerini belirten Uysal, bu kapsamda Likya Yolu, Aziz Paul Yolu, Kervan Yolu, Büyük Ýskender Yolu'nun turizme açýlmasý taraftarý olduklarýný, bunun da Antalya'ya daha fazla turizm gelmesini saðlayacaðýna inandýklarýný kaydetti. Turizm sektörünün 750 bin insana istihdam saðladýðýný belirten Uysal, dolaylý olarak 3 milyon insanýn bu sektörden para kazandýðýný dile getirdi. Türkiye'nin dünya turizminde 6. sýrada olduðunu vurgulayan Uysal, ülke genelinde 10 bin turist rehberi olduðunu, bunun bin 750'sinin Antalya'da görev yaptýðýný sözlerine ekledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.