Atomu eðlenceli þekle getirdiler

Akdeniz Haber - - Gündem -

Özel Toros Sema Ortaokulu 7. Sýnýf öðrencileri Fen dersinde gördükleri "Atomun yapýsý" konusunu, Fen Bilgisi öðretmenleri eþliðinde oyun hamuru ve diðer malzemeler ile görsellik ve somutluk kazandýrdý. Fen Bilgisi dersini zevkli ve akýlda kalýcý olmasý için 7. Sýnýf öðrencileri tarafýndan yapýlan Atom modelleri ve bu atomlarýn elektron katmanlarý sembollerini oluþturan öðrenciler bu sayede Atomun etrafýnda dolanan elektronlarý daha iyi anlaþýldýðýný söylediler. Özel Toros Sema ortaokulunda her fen dersi için çeþitli etkinliklerin yapýldýðý ve bu sayede öðrencilerin soyut olan fen dersi konularýný daha kolay öðrenmeleri amaçlandýðýný belirten Fen Zümre Baþkaný Mehmet Yýlmaz ayný zamanda öðrencilerin baþarýlarýný arttýrýcý çeþitli ölçüm ve deðerlendirmeler yapýldýðýný söyledi. Özel Toros Sema Ortaokulu geleceðin Bilim insanlarýný yetiþtirmeye öncülük ve rehberlik yapmaya devam edeceðini söyleyen Okul Müdür Yardýmcýsý Vedat Özcan, "Öðrencilerimizin geleceðin Albert Einstein'larý olacaktýr" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.