Baþkan Sözen'den büyük proje toplantýsý

Akdeniz Haber - - Gündem -

Manavgat Belediye Baþkaný ve CHP Belediye Baþkan Adayý Þükrü Sözen bugün düzenleyeceði görkemli toplantý ile önümüzdeki beþ yýl içinde yapacaðý projeleri ile birlikte Manavgat'ýn geleceðine ýþýk tutacak proje ve planlarýný Manavgat halký ile paylaþacak. "Kentimizin Geleceði için; Büyük Manavgat Ailemizi Kurmak için; Sevgiyle, Emekle, Birlikte; Deðiþime Devam edeceðiz" diyen Þükrü Sözen bu anlamda Manavgat için gelecek yýllarýnýn dev projelerini halkýyla paylaþ- manýn mutluluðunu bir kez daha yaþayacak olmasýndan dolayý duyduðu mutluluðu dile getirdi. Baþkan Sözen, Manavgat'ýn dününü hatýrlamayanlarýn, gelecekten haberi olmayacaðýna dikkat çekerek Manavgat sevdalýsý olmanýn yolunun projelerden geçtiðini ve yeni projelerinin Manavgat halký tarafýndan desteklenerek önümüzdeki beþ yýl içinde bir kez daha halkýndan güvenoyu alacaðýna yürekten inandýðýný söyledi. Manavgat'ýn, Manavgatlýnýn ve Manavgat'ta yaþam süren insan- larýn kendisine iyi ve kötü günlerde sürekli destek olarak yanýnda yer almakla birlikte hep güven duymalarýndan dolayý son derece mutlu olduðunu da dile getiren Þükrü Sözen "Bugün Saat 17:00 de Ýbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde Büyük Manavgat Ailemiz için hazýrladýðýmýz projelerimizi, siz deðerli basýnýmýza ve tüm halkýmýza açýklayacaðýz. Sizleri ve tüm Manavgatlý hemþerilerimi aramýzda görmekten onur duyacaðýz, halkýmýzý bu güzel günde birlikte olmaya davet ediyorum" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.