""Eþiitt hiizmett dürrüstt siiyasett""

Akdeniz Haber - - Gündem -

CHP Muratpaþa Belediye Baþkan adayý avukat Ümit Uysal Antalyalý basýn mensuplarýyla buluþtu. Muratpaþa'da nasýl bir yönetim sergileyeceðini paylaþan Uysal, ilkelerinin "Eþit Hizmet Dürüst Siyaset" olacaðýný söyledi. CHP'de büyük kavgalara sebep olan Muratpaþa Belediyesi'nin adayý Ümit Uysal, ilk kez kamuoyunun önüne çýkarak merak edilen sorulara cevap verdi. CHP Muratpaþa Belediye Baþkan adayý Ümit Uysal, basýn toplantýsýnda yönetim ilkelerini basýn mensuplarý ile paylaþarak nasýl bir yönetim sergileyeceðinin detaylarýný anlattý. Antalyalý basýn mensuplarýnýn yoðun ilgi gösterdiði toplantýda Uysal, adaylýk sürecinin netleþmesi ile ilgili sorularý da cevapladý. Uysal, gönül isterdi ki böyle bir süreç yaþanmasýn diye sözlerine baþlayarak, "Demokratik siyasetin doðasýnda tartýþmalarýn olmasý normaldir" þeklinde konuþtu.

DÜRÜST BELEDÝYECÝLÝK HÝZMETÝ "Yeni Bir Dönem" diyerek yola çýktýklarýný ifade eden Uysal, "Partinin her kademesinde görev yapmýþ biri olarak Ümit Uysal ve CHP belediyeciliðinden ne çýkabileceðini tahmin edebilirsiniz. Sürekli hizmet eþit hizmet ilkesi doðrultusunda dürüst belediyecilik hizmeti vermeye çalýþacaðýz" dedi. CHP il Baþkaný Devrim Kök ve CHP Kepez Belediye Baþkan adayý Erdal Öner'de toplantýya katýlarak Uysal'a destek oldu. BAÞARIYA ÝNANCIMIZ TAM Aday belirleme sürecinde yaþanan geliþmeleri deðerlendiren Ýl Baþkaný Kök, "Ümit Uysal ismi tüm parti örgütümüz tarafýndan kabul gören bir isimdir. Hepimizin içine sinen bir isimdir. CHP'nin tüm ilçelerde olduðu gibi Muratpaþa'da da oy oranýný koruyarak Muratpaþa'da da baþarýlý olacaðýna inancýmýz tam" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.