Filozof isimleri

Akdeniz Haber - - Gündem -

Demokrat Parti zamanýnda bir aday konuþurken þöyle cümleler kuruyormuþ! -Ünlü Romalý düþünür "Tolvon" der ki... -Yunanl düþünür "Tofranil"in dediði gibi... -Fransýz ihtilalinin ünlü isimlerinden "Faverin"in bir sözünü hiç unutmam... Derken bir arkadaþý þaþýrýp sormuþ: "Bu kadar çok filozof adýný nasýl öðrendin, nasýl aklýnda tutuyorsun?" Bilgiç aday arkadaþýnýn kulaðýna eðilip "çaktýrma" demiþ: "Bunlar filozof ismi deðil, kullandýðým ilaçlarýn isimleri... Ancak bunlarý aklýmda tutabiliyorum…"

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.