Baþkan Akaydýn Phaselis'ten çaðrý yaptý

Akdeniz Haber - - Gündem -

Phaselis'te 'otele hayýr' eylemine katýlan Akaydýn, ayný duyarlýlýðýn Konyaaltý Sahili ve Meltem Mahallesi'nde yapýlmasý gündemde olan rezidans ya da alýþveriþ merkezi için de gösterilmesi çaðrýsýnda bulunarak, "Her yer Phaselis her yer direniþ' dediðimiz gibi, 'Her yer Meltem her yer direniþ' dememiz de gerekecek" dedi. Kaþ'ýn belde ve köylerini iki gün boyunca karýþ karýþ gezen Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Akaydýn, köylülerin dertlerine ortak oldu, umut verdi. Akaydýn Kaþ ilçesi ziyaretinin ikinci gününde CHP Kaþ Belediye Baþkan Adayý Saim Karakurt ile birlikte Kasaba, Dirgenler, Doðançay, Karadað köylerini ziyaret ederek, sorunlarý dinledi. Mütevazi kiþiliði ve açýk sözlülüðü ile Kaþlýlarýn sevgisini kazanan Baþkan Akaydýn, hizmetlerini anlattý, destek istedi. Akaydýn, köylülerin 2B ile ilgili sýkýntýlarýný dile getirmesi üzerine "Köylünün 2-B acýsýný dindirmek için elimizden geleni yapacaðýz. Ýhlas teknik servise elektrik ve su iþinden anlayan, aracý olan eleman alýnacaktýr. (Maaþ + SSK + Prim + Yemek + Yakýt) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tel: 0. 242 746 71 71 - Adres: Hastane Cad. No: 15/B Manavgat Bu mücadelede sizlerin yanýnda olduk ve hep olacaðýz" dedi. BÝLGÝ VE ÝLGÝYLE

YÖNETTÝK Antalya merkezdeki hizmetleri artýk ilçe ve köylerde de sunacaklarýný belirten Mustafa Akaydýn, Büyükþehir Belediyesi'ni 5 yýl boyunca bilgi ve ilgiyle yönettiklerini söyledi. Akaydýn, "Kul hakký yemedik, yedirmedik. Yandaþ kayýrma, akraba zengin etme kültürümüz olmadý. Bulunduðumuz mevkiye dayalý bir zenginleþmemiz olmadý. Hiçbir ayýbý halýnýn altýna süpürmedik. Düzgün iþler yaptýk. Çýraklýk dönemini bitirdik, kalfalýk dönemine talibiz. Ancak büyük usta olmaya da niyetimiz yok" diye konuþtu. HER YER MELTEM HER

YER DÝRENÝÞ Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn, "Phaselis Antik Kenti'nde Otele Hayýr" mitingine katýldý. Miting alanýnda alkýþlarla karþýlanan Baþkan Akaydýn, eyleme katýlan vatandaþlara destek verdi. Eylemcilerle halay çeken Akaydýn, "Burada oy avlamak için bulunmuyorum. Antalyalý olduðum günden bu yana çevreci eylemlere destek verdim. Bugün buradayým yarýn Konyaaltý Sahili için, Meltem Mahallesi'nde stadyum alanýna yapýlmasý gündemde olan rezidans, AVM ya da otel için meydanlarda olacaðým. Bu sivil itaatsizliði oralarda da göstermemiz gerecek. 'Her yer Phaselis her yer direniþ' dediðimiz gibi, 'Her yer Meltem her yer direniþ' dememiz gerek" diye konuþtu. KEPEZ'DE SORUNLARI

DÝNLEDÝ Baþkan Mustafa Akaydýn, Kepez ilçesi Kütükçü, Barýþ, Kanal, Erenköy mahallelerinde esnafý ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Kahvehanelere de uðrayan Akaydýn, halkýn nabzýný tuttu. Akaydýn, hasta bir vatandaþý da evinde ziyaret ederek, "Geçmiþ olsun" dileklerini iletti. Vatandaþlarýn mahalleleriyle ilgili sýkýntýlarýný tek tek dinleyen Baþkan Akaydýn, sorunlarýn çözümü için talimat verdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.