AKP, yüzde 30'un altýna mý inecek?

Akdeniz Haber - - Gündem - Arslan Bulut Yeniçað

Tayyip Erdoðan'ýn, AKP'li milletvekillerine, "Cemaat, kapý kapý dolaþarak 'AK Parti, yüzde 30 oy oranýnýn altýna düþerse dershaneleri kapatamaz' propagandasý yapýyor!" dediði gazetelerde çýktý. Erdoðan'ýn, yerel seçim sonrasýna býraktýðý dershane düzenlemesini aniden TBMM gündemine getirmesi, bu konuþmanýn yapýlmýþ olduðunu teyit ediyor. Bu konuþmadan bir gün önce de cemaatçi bir genç bana "Arslan Bey, 'AK Parti 30 Mart'ta yüzde 28'e düþecek, Baþbakan üç ay içinde istifa edecek' söylentisinde gerçeklik payý var mý?" diye sormuþtu... *** Cevap vermek için hýzlý düþünmeye çalýþýrken 1983 seçimlerinde Sonhavadis'te, gazete içinde yapýlan seçim-totoyu kazandýðýmý hatýrladým. Doðrusunu söylemek gerekirse, 1983 seçimlerinde tarafsýzdým, tahminim halk arasýndaki gözlemlerime dayanýyordu. Sonraki seçimlerde ise "Özal'ýn gitmesi gerekir" gibi yargýlarla taraf olduðum için tahminlerim tutmamýþtý. Fakat tahsili olmayan ama iþ hayatýnda defalarca batmýþ çýkmýþ, sonunda çok baþarýlý olmuþ, cemaatle de hiçbir iliþkisi bulunmayan bir arkadaþým, 1983 seçimlerinden beri tahminlerinde yanýlmýyor. Geçenlerde ayný yere davetli olduðumuz için karþýlaþtýk. Hemen 30 Mart seçimleri için tahminini sordum. Menderes'in, Demirel'in ve özellikle Özal'ýn gidiþ süreçlerini hatýrlatarak, "Tayyip Erdoðan da yolun sonuna geldi, baþ aþaðý gidiyor. Bu gidiþi durdurmasý da mümkün deðil. Þimdilik yüzde 25'lere doðru düþüyor" dedi. Soruyu soran gence bunlarý anlattýktan sonraki gün, Tayyip Erdoðan'ýn, milletvekillerine, "Cemaat, bizim yüzde 30'un altýna düþmemiz için kapý kapý dolaþýyor" dediði basýna yansýdý! *** Ýlginç bir deðerlendirme daha oldu... Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler, Türk tarihine bakýldýðýnda yüz küsur yýl önce "Sultan Abdülhamit'e de Baþbakan Erdoðan'a yapýlan iftiralarýn aynýsýnýn atýldýðýný" iddia ettikten sonra "O zaman da Türkiye'de güçlü bir sultan vardý, dirayetli bir sultan vardý. Bir takým küresel güçlerin ve içerideki iþ birlikçilerinin çirkin emellerine geçit vermeyen bir yönetim olduðu zaman hep bu iftiralara baþvurmuþlardýr. Ayný iftiralarý Menderes'e de yaptýlar, ayný iftiralarý Özal'a da yaptýlar, þimdi de Sayýn Baþbakanýmýz'a yapýyorlar" demesin mi! Ýþler, Tayyip Erdoðan'ý hem Sultan Abdülhamit ile kýyaslýyor, hem Menderes ile hem de Turgut Özal ile! Yani þu veya bu þekilde kaybedenlerle... "Baþka kiminle kýyaslayacaktý?" denilebilir... Kazananlarla kýyaslayabilirdi... Anlaþýlýyor ki çöküþ psikolojisi, bilinçaltlarýný kuþatmýþ durumda... Ayrýca Tayyip Erdoðan da Menderes'e kurulan tuzak bize de kuruldu diyor. *** Diðer taraftan, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, "Ýki þeyin rýzasýný alýrýz. Bir Hakk'ýn rýzasý, bir halkýn rýzasý... Onun dýþýnda kimsenin rýzasýna ihtiyacýmýz yoktur. Kimseden destek talebimiz yoktur" dedi. Ýnsanýn aklýna ister istemez, "Ya ABD'nin rýzasý, ya AB'nin rýzasý?" sorularý geliyor. Bir de "Ankara'nýn þerrinden Brüksel'in þefaatine sýðýnmak" söylemi... ABD ve AB'nin rýzasýný aramýyorsanýz, Oslo'daki PKK-MÝT görüþmelerinde koordinatör ülke kimdi? ABD ve AB'nin rýzasýný aramýyorsanýz, son olarak ABD Baþkaný Obama, Tayyip Erdoðan'ý arayýp Kýbrýs'taki geliþmelere verdiði destekten dolayý neden teþekkür etti? Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný'nýn Türk kimliðini tartýþmaya açmasý ve terör örgütünün baþý Abdullah Öcalan ile ayný söylemi kullanýp sorunu, Türk kimliði yerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlýðý kimliðini yerleþtirmeye çalýþarak çözeceðini iddia etmesi ile olaylar çýðýrýndan çýkmadý mý? Zaten ABD ve Avrupa Birliði sözcüleri de "Türk kimliðinin ve Türk tarihinin hakkýndan gelmek lazým" demiyor muydu? Sonunda iþi demokratik özerklik ilanýna kadar siz getirmediniz mi? "Yeni Türkiye", CIA ajaný Fuller'in yazdýðý kitabýn adý deðil mi? Bu politikalarda Türk Milleti'nin rýzasý var mýdýr?

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.