MATSO Denizcilik Lisesi Almanya'da

Akdeniz Haber - - Gündem -

MATSO Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Comenius ekibi Almanya toplantýsý için hazýrlýklarýný tamamladý. Okul proje ekibi Almanya'nýn Bielefeld kentinde 24-27 Þubat 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan proje toplantýsý öncesi çalýþmalarýný tamamlayarak yolculuk saatini beklemeye baþladý. 2012 yýlý teklif çaðrýsý kapsamýnda yapmýþ olduðu baþvuru kabul edilen ve uygulamaya konulan projenin Almanya toplantýsý ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Mahmut Bez, "Almanya, Romanya, Ýspanya, Danimarka ve Bulgaristan'dan ortaklarýmý- zla beraber iki yýl önce baþladýðýmýz projenin beþinci toplantýsý 24-27 Þubat 2014 tarihleri arasýnda Bielefeld'de gerçekleþtirilecek. Bu toplantý projemizdeki son öðrenci toplantýsý olacak ve öðrenciler hazýrlamýþ olduklarý sesli öyküleri diðer ülke öðrenci- leriyle paylaþacaklardýr. Proje çalýþmalarýna emek veren tüm öðrenci ve personelimizi tebrik ediyorum." dedi. Almanya ve Türkiye arasýnda geçen dedektiflik öyküleri yazarak sesli kitap haline getiren öðrencileriyle birlikte zorlu ama keyifli çalýþmalar yaptýklarýný kaydeden proje irtibat kiþisi Ýngilizce öðretmeni Hasan Biber, "Son dönemine girdiðimiz projemiz kapsamýnda 6 öðrenci ve 3 eðitimciden oluþan 9 kiþilik bir grupla katýlacaðýmýz Almanya toplantýsýnda tüm ülkeler hazýrladýklarý sesli kitaplarý sergileyecekler. Ayrýca Mayýs ayýnda gerçekleþtirilecek proje sergisi öncesi görüþ alýþveriþinde bulunacaðýmýz toplantý Perþembe günü sona erecek" dedi. MATSO Denizcilik Anadolu Meslek Lisesinin ortaðý olduðu projenin bir sonraki toplantýsý 27 Nisan ile 02 Mayýs tarihleri arasýnda Ýspanya'da gerçekleþtirilecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.