Recep Barut köy gezilerinde

Akdeniz Haber - - Gündem -

AK Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, 'Manavgat Sevdamýz Gerçek' sloganýyla baþladýðý yerel seçim kampanyasý kapsamýnda köy ziyaretlerine devam ediyor Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut 30 Mart'ta yapýlacak olan yerel seçimlere yönelik çalýþmalarýný sürdürüyor. Recep Barut, Örenþehir, Çenger ve Çavuþköy'ü ziyaret etti. Ziyaretlere Sarýlar Belediye Baþkaný Mustafa Erkan Ersoy, Kadýn Kollarý Baþkaný Eda Temur Tansak, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Çetin ve eski ilçe baþkanlarýndan Ercan Mekteplioðlu'da katýldý. Büyükþehir Yasasý'yla köylere yatýrým imkanlarýnýn en az 10 kat artacaðýný ifade eden Barut, "31 Mart'tan itibaren belde belediyeleri ortadan kalkýyor. Ama biz belde belediye teþkilatlarýný kapat- mayacaðýz. Manavgat'ýn doðusunda sadece Kýzýlot belediyesi var. Bu bölge çok geniþ bir coðrafyaya sahip" dedi. Hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için bölgeye yeni bir birim daha kuracaklarýný ifade eden Barut; "Büyükþehir Yasasý'yla birlikte Manavgat'ýn Aþaðý Pazarcý Mahallesi'nin aldýðý hizmetlerin tümünü köylerde alacak. Bu bölgede bulunan köylerinde bu hizmetleri almasý konusunda Kýzýlot haricinde merkezi bir bölgeye bir belediye hizmet birimi daha kuracaðýz. Hizmet sizin ayaðýnýza gelecek" diye konuþtu. Recep Barut, Evrenseki'de hayata geçirdikleri halk plajý modelini bütün Manavgat'a yayacaklarýný ve ilk olarak Çenger sahiline kuracaklarýný kaydetti. Ziyaretlerde vatandaþlar özellikle Büyükþehir Yasasý konusunda kendilerine deðiþik sözler söylenildiðini belirtmeleri üzerine Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, "Büyükþehir Belediye Yasasý köyler için tam anlamýyla bir fýrsattýr. Sizler hem büyükþehir hemde Manavgat belediye Baþkanýný seçeceksiniz. Belediyelerin bütçeleri artýy- or, köylere yapýlacak yatýrým için kanun, bütçenin en az yüzde 10'u kýstasýný koymuþ. Köylerin yaþadýklarý altyapý sorunlarý kýsa sürede ortadan kaldýrabilecek bir kaynak oluþuyor" dedi. Köylerde hayvancýlýk yapýlamayacak þeklinde eleþtirilerin kulaðýna geldiðini söyleyen Barut; "Hiç, kümesi olmayan, inek beslenmeyen köy olur mu? Buna inanýyor musunuz? Büyükþehir Belediye Yasasý internette var. Açýk olarak duruyor. Herþey çok açýk bir þekilde yazýlýyor. Büyükþehir Yasasý'nda tarým alanlarýnýn, hayvancýlýðýn ve orman köylüsünün nasýl korunacaðý ayrýntýlý bir þekilde yazýlý. Her zaman diyorum, Bu yasa köylerimizi kalkýndýrma yasasý. Baþta Baþbakanýmýz olmak üzere Allah bu yasayý çýkartan herkesten razý olsun" diye konuþtu. Ziyaretlerde Recep Barut'a çocuklar ve gençler büyük ilgi gösterdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.