Sözen adaylarý topa tuttu

Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, AK Parti ve MHP Adaylarý'nýn kendine yönelik yaptýðý tüm eleþtirilere Sülek ve Kýzýlaðaç Köyleri ziyaretlerinde yanýt verdi.

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Belediye Baþkaný Sözen, AK Partili Aday Recep Barut'a, "3 dönem belediye baþkanlýðý yapmýþsýnýz, kendi beldenizde oturacak belediye binasý yapmamýþsýnýz. 3 dönem baþkanlýk yapmýþsýnýz, sadece turizm yatýrýmcýlar birliðinin sahile yaptýðý yatýrýmla övüneceksiniz." dedi.

Baþkan Sözen, MHP'li Enhoþ için ise, "Raþit Enhoþ kardeþim, Manavgat Belediye Meclisi'nin oy birliði ile koyduðu Gençlik Merkezi'nin adýný kaldýracakmýþ. Buna kimsenin gücü yetmez" dedi.

Baþkan Sözen, AK Parti ve MHP Adaylarý'nýn kendine yönelik yaptýðý tüm eleþtirilere Sülek ve Kýzýlaðaç Köyleri ziyaretlerinde yanýt verdi. Manavgat Belediye Baþkaný ve CHP Adayý Þükrü Sözen, gittiði 66 ve 67. köy olan KaracalarSülek ve Kýzýlaðaç'ta halk tarafýndan büyük bir sevgi ve ilgiyle karþýlandý. Havai fiþekler, davul-zurna ve "Hoþ geldiniz" afiþleri ve ellerinde bayraklarla Baþkan Sözen'i oynayarak coþkulu bir þekilde karþýlayan vatandaþlarla gençler, "Sözen yeniden gelecek köyler hizmet görecek" sloganlarý attý. Baþkan Sözen, konuþmasýnýn baþýnda "Misafirperverliði, kardeþliði, sahiplenmeyi bilen, gerçek yiðit diyarlarý" diyerek Sülek ve Kýzýlaðaç halkýna övgüler yaðdýrdý. Sözen, yeniden göreve gelmesi halinde bölgelere büyük hizmetler getireceðine söz verdi.

HALKI AYAÐIMIZA ÇAÐIRMIYORUZ HALKIN

AYAÐINA GÝDÝYORUZ Baþkan Sözen, Sülek halkýna yaptýðý konuþmada halkýn ayaðýna giderek hizmet ve siyaset yaptýklarýný, birileri gibi halký ayaklarýna çaðýrmadýklarýný söyledi. Sözen, "Bugün itibarýyla 66'ýncý köyümüze gittik. Manavgat'ýn 9 beldesinde miting yaparak, turizm bandýndaki binlerce turizm esnafýnýn elini sýkarak, Manavgat merkezdeki vatandaþlarýmýzý ziyaret ederek huzurunuza gelmiþ olduk. Bizler birileri gibi muhtarlarýmýzý, köyün kilit insanlarýný ayaðýmýza çaðýrarak, kuzu çevirme yaparak sizleri yönlendirmesi için görevlendirmiyoruz. Bizler saygý duyduðumuz kendimizi borçlu hissettiðimiz analarýmýzýn, bacýlarýmýzýn ayaðýna giderek siyaset yapmayý tercih ediyoruz. Ve bu azim ve kararlýlýkla 78 köyümüze ulaþacaðýz. Onlara kendimizi ifade edeceðiz, olurlarýný alacaðýz. Seçim dönemlerinde gelip de ben de varým demekle olmuyor. Say bakalým Manavgat'ýn mahallelerini, say bakalým köylerini deseler ne diyeceksin" dedi. CHP'LÝYÝZ DÝYE CEZALANDIRILDIK DELÝK KURUÞ DESTEK ALAMADIK Baþkan Sözen, göreve çýkarken rozetini çýkardýðýný ve insanlarý asla siyasi görüþleri ile cezalandýrmadýðýný belirterek ancak iktidar partisinin bunu CHP'li Manavgat Belediyesi için yaptýðýný dile getirdi. Sözen, devletten hiçbir destek almadan hizmetlerini hayata geçirdiðini vurguladý. "Biz, hiçbir zaman insanlarý siyasi görüþlerine göre cezalandýrma hakkýný kendimizde görmedik. Göreve çýkarken merdivende kuran okuttum ve parti rozetimi çýkardým. 'Bu Manavgat'ýn hizmetkarýyým dedim' ve o anlayýþla 5 yýlý taþýdým. Neden benim büyüklerim bunu yapa- madýlar. Neden biz CHP belediye baþkanýyýz diye 5 yýl cezalandýrýldýk. Bütün heyecanýmýzla, gayretimizle, tek delik kuruþ devletten destek almadan 271 Milyon TL'lik yatýrým yaptýk. Onlarca kez Ankara'ya gittim. Destek talep ettim. Tek delik kuruþ destek alamadým" dedi. 5 YILDIR NEREDEYDÝNÝZ ? Manavgat'a bu güne kadar destek vermeyen, uðramayan hükümet yetkililerinin seçimlere bir ay kala Manavgat'a gelmesini eleþtiren Baþkan Sözen, iktidar partisinin bakanlarýný ve adayýný halký tehdit etmekle suçladý. Sözen, "Geçen iktidarýn iki tane sayýn bakaný küçük bir seçim ofisinin açýlýþý için geldi. Biz ne genel merkezden, ne baþka bir yerden kimseyi davet etmeden açýlýþlarýmýzý, temel atmalarýmýzý, etkinliklerimizin tamamýný halkýmýzla yapýyoruz. Halk bizim yanýmýzda olduðu müddetçe bakana ihtiyacýmýz yok. Seçime bir ay kala Manavgat'a gelen sayýn bakanlarým 5 yýldýr neden gelmediniz?. 'Ne ihtiyacýnýz var Sorgun, Kýzýlaðaç' diye sormadýnýz ? Neden 5 yýldan sonra halký tehdit etmeye geliyorsunuz? 'Ýktidardan olursa Manavgat yatýrým görür' diye halkýn iradesini kýsýtlýyorsunuz. Halký tehdit ediyorsunuz. Bakanlýðýnýz yetmez. Ne zaman siz Manavgat'ta söz sahibi olabilirsiniz? Manavgat'a gelirsiniz kendinizi sevdirirsiniz, koca koca yatýrýmlarýn önünü açarsýnýz, o zaman Manavgatlýya bir þey söyleme hakkýný elde edersin. Kimse halký tehdit etmesin. Bu devletin hazinenin kasasýndaki paralarda kýzýlaðaçtaki bütün vatandaþlarýmýn hakký var. Gerçek yargýlama her zaman halkýn vicdanýdýr. Ben Manavgat Belediyesi kaynaklarý doðru kullanýldýðý takdirde her yere eli kolu gücü yeter demiþtik. Ve bunun göstergesi önümüzde. Bunun sýnavýný verdim. 40 milyonluk belediye bütçeyle yola çýkýp Manavgat'ta 271 milyonluk yatýrým yaptýk" dedi.

3 DÖNEMDÝR BELEDÝYE BÝNASINI YAPAMAYANLAR

BÝZÝ ELEÞTÝREMEZ Baþkan Sözen kendisini 'çiçek böcek belediyeciliði yapýyor' diye eleþtiren MHP ve AK Parti Adaylarýna da Kýzýlaðaç ve Sülek konuþmalarýnda cevap verdi. Sözen, "Birilerinin çiçek böcek yatýrýmý dediði akýllarýnýn bile almayacaðý yatýrýmlardýr. Bizi eleþtirecek insanlarýn çalýþma anlayýþý ve yaptýklarýyla biraz yaklaþmasý lazým. Ýþte o zaman o insanlarýn eleþtirmesinden keyif alýrým. Ama 3 dönem belediye baþkanlýðý yapmýþsýnýz, kendi beldenizde oturacak belediye binasý yapmamýþsýnýz. 3 dönem baþkanlýk yap- mýþsýnýz, sadece turizm yatýrýmcýlar birliðinin sahile yaptýðý yatýrýmla övüneceksiniz. Sonra kalkýp bizim 20 trilyonluk yatýrýmlarýmýzý eleþtireceksiniz. Buna kimse izin vermez. Halk da güler. Kendini ifade edecek þeyleri olmayanlar ancak temcit pilavý gibi birilerini eleþtirir, diline dolar. Beni eleþtirecek belediye baþkaný çalýþkan olacak benden bir týrnak daha mesafesi olacak. 3 dönem Manavgat'ta belediye baþkanlýðý yapsaydýk, Manavgat'ý dünya kenti yapardýk. 5 yýlda biz sýnav verdik. Kösteklemelere raðmen sýnav verdik ÝKTÝDAR GÜCÜYLE DEÐÝL,

YÜREÐÝNÝZLE ÇIKIN AK Parti adayý Recep Barut'un 'Manavgat'ý iktidarla buluþturalým' söylemini de eleþtiren Baþkan Sözen, "Güzel iktidar olsun. Ama iktidar olmadýðý zaman baþarýsýz mý olacaksýn? Bütün gücünüzü iktidardan mý alýyorsunuz? Manavgat halkýný yok mu sayýyorsunuz. Benim için öncelik iktidardan ziyade Manavgat halkýdýr. Manavgat'tan aldýðýmýz olura ve halktan aldýðýmýz güce güveniyoruz biz. Kendimize ve ekibimize olan özgüvenimizle yola çýktýk. Kendimize güvenerek 5 yýlda iktidardan delik kuruþ katký almadan 271 milyon yatýrým yaptýk. Býrakýn desteði kösteklendik. Bunu gönlünüze not edin. Bugün biz hala 'Ýktidar belediye baþkaný adayýyýz' diye böbürlenmeyi anlamýþ deðilim. Kendi bilginle cesaretinle, yüreðinle toplumun önüne çýkacaksýn. Evrenseki'de iktidarla buluþmanýn bir izini gösterin bana. Evrenseki'yi iktidarla buluþturamamýþsýn ki, dev Manavgat'ý buluþturacaksýn. Manavgat'ýn 19 mahallesinden her birisi bir belde büklüðündedir. Biz 19 mahallede hizmet verdik anlýmýzýn akýyla" dedi. KOLLARINA GÝRÝP 102 PROJEYÝ GEZDÝREYÝM Baþkan Sözen, ellerinde kitapçýk sallayarak kendini eleþtiren her iki adaya da seslenerek, "Bu gün yine her iki aday da bizim kitapçýðýmýzý ellerinden düþürmüyor. Son derece seviyesizliktir. Ýki arkadaþýma da sesleniyorum. Onlarý seviyorum. Ama onlara þu bir ay içinde Manavgat'ýn mahallelerini 78 köyünü 9 beldesini öðretmeye kararlýyým. 102 projeyi eðer güçleri yetiyorsa, benim koluma girsinler ikisini de taþýrým. Nokta nokta gezdiririm. Anlatacak þeyleri ifade edecek þeyleri olmayanlar birilerini diline dolar. Gençlik merkezinin havuzunda bugün çocuklarýmýz yüzüyor. Konferanslar, törenler yapýlýyor. Bu arkadaþlarým da etkinliklerini yapabilir. Halka açýk. Manavgatýn mahallelerini, köylerini bilmeyenlerin bizi eleþtirmeye haklarý yok. Onlardan bahsetsinler" diye konuþtu. "ÝBRAHÝM SÖZEN" ADINI KALDIRMAYA GÜCÜNÜZ

YETMEZ Baþkan Sözen, Manavgat Belediyesi Ýbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nden "Ýbrahim Sözen" adýný kaldýracaðýný söyleyen MHP Adayý Raþit Enhoþ'a seslenerek, "Ýbrahim Sözen adýný kaldýrmaya kimsenin gücü yetmez" dedi. Sözen, "Raþit Enhoþ kardeþim, Manavgat Belediye Meclisi'nin oy birliði ile koyduðu Gençlik Merkezi'nin adýný kaldýracakmýþ. Ben ülkücü, MHP'li kardeþlerimi seviyorum. Þükrü Sözen 2009'dan beri belediye baþkanýdýr. Gün Sazak üst geçidinin adýný mý kaldýrdýk? Alpaslan Türkeþ'in adýný mý kaldýrdýk? Zeynel Þenol köprüsünün adýný mý kaldýrdýk? ki siz "Ýbrahim Sözen" adýný kaldýrma hadsizliðini kendinizde bulacaksýnýz. Buna kimsenin gücü yetmez" dedi. YASALARI MEVZUATI

BÝLMÝYORLAR Baþkan Sözen, MHP Adayý Raþit Enhoþ'un yasalarý ve belediye mevzuatlarýný bilmeden Kýzýlaðaç'ta bütün çatý cezalarýný iptal edeceðini söylemesini de eleþtirdi. "Sayýn adayýmýz Kýzýlaðaç'ta bütün çatý cezalarýný iptal edeceðini söylemiþ. Son derece yanlýþ konuþuyor. 20 trilyon para harcayarak yapacaðým Kültür Merkezini gelince yýkacaðým dediði gibi. Asla mevzuatý bilmiyor. Kasaba politikasý yapýyor. Köylü vatandaþlarý kandýrýyorlar. Yasa asla belediyenin kaynaklarý ile yapýlan bir yatýrýmý yýkmana izin vermez. Yýktýðýnýz zaman, Ýçiþleri Bakaný gelir kamu zararý, zimmet oluþturur, servetim servetim dediðin servetin bile yetmez o kamu zararýný ödemeyi. Çatýlara yazýlan cezalarý iptal etmen mümkün deðildir. Yasal mevzuattýr bu. Size yalan söyleyerek oy almaya çalýþýyorlar. Kimseyi Kandýrmasýnlar"

diye konuþtu.

Manavgat Belediye Baþkaný ve CHP Adayý Þükrü Sözen

Þükrü Sözen

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.