BEKLEYÝÞ…

Akdeniz Haber - - Gündem - Avni Gelendost

avnigelendost@hotmail.com Ne halsýn bizim oðlan,ne eden ne iþlen".. Bu ve buna benzer günlük selamlaþmalar, hal hatýr sormalarla birlikte gündelik yaþam içerisinde ister istemez ülke genelinde olduðu gibi kent genelinde de insanlarýn çoðunluðu 30 Mart gününe kilitlenmiþ gibi görünüyor.. Kimileri inanýyor. Kimileri ise teðet geçer umuduyla günlük yaþamýný sürdürmeye devam ediyor. Gerçek anlamda siyasetin fanatikleri de var.. Ýlla da partim diyenlerle de bir araya geliyoruz. Hizmet edeni takdir edenlerle de. Mevcut belediye baþkaný Þükrü Sözen'i övende var. Yerende.. Þaka-maka bir yana bugün itibari ile geriye doðru saymaya devam ettiðimiz süreç içinde tam 32 gün var.. Geriye doðru sayým devam ede dursun bizlerde gazeteci olarak belediye baþkan adaylarýnýn hem performanslarýný. Hem çalýþmalarýný. Hem de halkla buluþmalarýný takip ediyoruz. Ve Manavgat kamuoyuna yansýtmaya çalýþýyoruz. Her ne kadar siyaseten rengimiz belli de olsa yerel seçimin olmazsa olmazlarýnýn baþýnda yer alan "Sen..Ben..Bizim oðlan" üçgeninde koþuþturuyoruz gün boyu. Akþamüzeri olduðunda yazýyor, çiziyor. Ertesi günkü haber, yorum ve köþe yazýlarýmýzla sizlere merhaba diyoruz. Her adayýn gezilerinde mahalle, belde ve köy toplantýlarýnda yer almamýz mümkün deðil. Teknolojinin verdiði nimetler gereði adaylarýn basýn halkla iliþkiler bölümünden gelen haberleri servis ediyoruz günlük koþuþturmada. Önce yaþanan aday adaylýklarý. Ardýndan adaylarýn belli olmasý ile birlikte ortaya çýkan belediye meclis üyesi listeleri kaosu. Adaylarýn halk arasýndaki performanslarý derken. Ciddi anlamda piyasada bir hareketlilik. Ve seçim havasýna girilmiþ bir konum var. Bundan sonraki süreç hýzlý ve hareketli geçeceðe benzer. Yýllardýr gazeteci olarak seçimleri izlerim. Manavgat'taki yerel seçimlerin geçmiþte hep düzeyli geçtiðine tanýk oldum. Ufak-tefek çekiþmelerin dýþýnda rahatsýzlýk verici bir olaya tanýk olmamýþtýk. Sanýrým 30 Mart 2014 seçimleri de ayný þekilde sandýða yansýyacak. Ve sonuçta kim belediye baþkaný seçilirse seçilsin. Kazanan Manavgat olacaktýr. Baþka Manavgat yok beyler.. Bu konuda tüm siyasilerin duyarlý olmasýný Manavgat halký adýna bir kez daha talep ediyorum. Haydi, kalýn saðlýcakla. Her þey yüreðinize göre olsun..

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.