Beklenen fuar 3 Mart'ta

Manavgat Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'nin 4 yýldýr baþarý ile organize etmiþ olduðu Potansiyel Ýþ Kadýnlarý Fuarý'nýn 5'incisi, 3 Mart 2014 Pazartesi günü yapýlacak.

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

MASÝAD'ýn evinden üretim yapan kadýnlarýmýzýn iþ hayatýna katýlýmýný saðlamak, üretime teþvik etmek ve onlara ürünlerini sergileyebilecekleri alanlar oluþturmak amacýyla, bundan dört yýl önce baþlatmýþ olduðu organizasyona katýlým her geçen yýl artmýþ, Manavgat Belediyesinin de Cumhuriyet Meydanýnda oluþturduðu ürün satýþ standlarý ile hedefe ulaþýlmýþtý. MASÝAD Giriþimci Ýþ Kadýnlarý Kurulunun organize etmiþ olduðu fuar iþ dünyasýnýn da dikkatini çekerek, 2011 yýlýnda Mersin'de gerçekleþtirilen zirvede Türkiye'deki tüm Ýþ Adamlarý Derneklerini geride býrakarak "En Ýyi Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülünü almýþtý.

MASÝAD Yönetim Kurulu ve MASÝAD Giriþimci Ýþ Kadýnlarý Kurulu Üyeleri, beþincisi gerçekleþtirilecek "Potansiyel Ýþ Kadýnlarý Fuarý" ile ilgili toplantýsýný, dernek binasýnda gerçekleþtirdi. Toplantýyla ilgili açýklama yapan MASÝAD Basýn Sözcüsü Okan Akýn, "MASÝAD Giriþimci Ýþ Kadýnlarý Kurulumuzun organize etmiþ olduðu ve büyük bir baþarý ile bu günlere getirdiðimiz Potansiyel Ýþ Kadýnlarý Fuarýmýzýn bu yýl beþincisini yapacak olmamýzýn gururunu yaþýyoruz. Ýlk yýldan buyana rekor bir katýlýmla gerçekleþtirilen fuarýmýza bu yýlda giriþimci kadýnlarýmýzýn ilgisi oldukça yüksek. Her yýl olduðu gibi gýda ve el sanatlarý olmak üzere iki dalda düzenlediðimiz fuarýmýzý bu yýl 3 Mart Pazartesi günü Cumhuriyet Meydaný'nda gerçekleþtireceðiz. Katýlýmcý kadýnlarýmýz o gün hem hünerlerini sergileyecekler hem de satýþ yaparak gelir elde ederek kendilerini tanýtma fýrsatý yakalayacaklar. Tüm Manavgatlý hemþerilerimizi 3 Mart Pazartesi Cumhuriyet Meydaný'nda yapacaðýmýz fuarýmýza bekliyoruz" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.