‘Doðduðumuz deðil, doyduðumuz þehre yapacaðýz'

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, 15. okul protokolünü Manavgat Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu, Ýl Milli Eðitim Müdürü Osman Nuri Gülay ve hayýrsever iþadamlarý Fehmi, Ahmet ve Ramazan Kara kardeþler ile birlikte imzaladý. Antalya'ya geldiði 9 aydan beri 15. okul protokolünü imzaladýðýnýn altýný çizen Vali Öztürk, Antalya'nýn hayýrseverler bakýmýndan çok þanslý bir il olduðunu bir kez daha belirtti. Aslen Serikli olan Kara kardeþler, doðduklarý deðil ama doyduklarý ilçe olan Manavgat'ta böyle bir hayra vesile olmak istediklerini belirterek, amaçlarýnýn merhum anne ve babalarý Hacý Sultan Kara ve Hacý Mehmet Kara'nýn adýný yaþatmak olduðunu söylediler. Yapýlacak 24 derslikli okula "Hacý Sultan-Hacý Mehmet Kara Ortaokulu" adý verilecektir. Konuþmalarýn ardýndan Vali Öztürk ve hayýrseverlerimiz Fehmi, Ahmet ve Ramazan Kara kardeþler arasýnda 24 derslikli ortaokulu yapýmýna iliþkin protokol imzalandý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.