Sanayide Recep Barut rüzgarý

Akdeniz Haber - - Gündem -

Manavgat Sevdamýz Gerçek' sloganýyla seçim çalýþmalarýný sürdüren Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, Sanayi sitesi esnaflarý tarafýndan coþkuyla karþýlandý. Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, 30 Mart'ta yapýlacak olan yerel seçim çalýþmalarý kapsamýnda Manavgat Sanayi Sitesi'nin partisinin Ýl Baþkaný Mustafa Köse'yle birlikte ziyaret etti. Ziyarete, Ak Parti Manavgat Ýlçe Baþkaný Hüseyin Özdemir, parti yöneticileri ve Belediye Meclisi Üyesi adaylarý da katýldý. Sanayi Sitesi'nde Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut'la birlikte Ýl Baþkaný Mustafa Köse'yi gören esnaflar, yaþadýklarý sorunlarý anlatma fýrsatý buldular. Ak Parti Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, Manavgat için sanayinin olmazsa olmaz yapýlardan biri olduðunu ifade ederek; "Ancak Manavgat Sanayi Sitemiz ne yazýk ki, hak ettiði deðeri bulamýyor. Burada siz esnaf arkadaþlarýmýz bir çok sorunla mesleðinizi yapmaya çalýþýyorsunuz. Ýnþallah 31 Mart'tan sonra baþta güvenlik ve altyapý olmak üzere bütün problemlerinizi bir bir halledeceðiz" diye konuþtu Ak Parti Antalya Ýl Baþkaný Mustafa Köse'de belediye baþkan adayý Recep Barut'un verdiði her sözün altýna imzalarýný atacaklarýný ve takip edeceklerini ifade ederek; "Manavgat'ýn Ak kadrolarla buluþma ve Ak hizmetlerle tanýþma zamaný geldi. Türkiye'de yerel yönetimlerde ve belediyecilikte Ak Parti uzmandýr. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn belediye baþkanlýðýndan gelmesi dolayýsýyla, belediyelere özel bir ilgi gösteriyor. Ýnþallah 31 Mart'tan itibaren Antalya Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'nda Menderes Türel, Manavgat Belediye Baþkanlýðý'nda Recep Barut'la birlikte hem tüm Antalya'da hemde Manavgat'ta Ak hizmet dönemini baþlatacaðýz" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.